Dyspozytornie medyczne

Zgodnie z zapisami ustawy o PRM dysponent ZRM właściwy dla miejsca lokalizacji centrum powiadamiania ratunkowego, zatrudnia dyspozytora medycznego albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

Dyspozytorem medycznym może być osoba, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,      
  • posiada wykształcenie wymagane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego,      
  • przez okres co najmniej 5 lat była zatrudniona przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala.

Zgodnie z przepisem przejściowym ustawy o PRM, osoba zatrudniona na stanowisku dyspozytora medycznego w dniu 1 stycznia 2007 r., niespełniająca ustawowych wymagań kwalifikacyjnych może pełnić tę funkcję po tym dniu.

Do zadań dyspozytorów medycznych należy w szczególności:  

  • przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia,      
  • przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy,      
  • przekazywanie osobie kierującej akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia,      
  • zbieranie aktualnych informacji o dostępnych na obszarze działania dysponenta jednostki jednostkach systemu i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego,
  • zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych,    
  • powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego,  
  • powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia.      

Ujednolicony sposób realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych opisany jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedury przyjmowania wezwań oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz.U. 2014 poz. 66).   

Dyspozytor medyczny zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015, poz. 2069 t.j.) oraz stosownego zapisów zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

Wykonywanie zadań dyspozytora medycznego stanowi udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 15.11.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.11.2017 - 07:58
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.11.2018 - 10:22