Centrum urazowe

Centrum urazowe jest to wydzielona funkcjonalnie część szpitala, w rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej, w którym działa szpitalny oddział ratunkowy, w której to części specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakresem zadań, w sposób pozwalający na szybkie diagnozowanie i leczenie pacjenta urazowego.

Organizację oraz funkcjonowanie centrum urazowego regulują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego (Dz.U. 2010 nr 118 poz. 803).

Centrum urazowe przyjmuje, kompleksowo diagnozuje i wielospecjalistycznie leczy pacjenta urazowego, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w zakresie leczenia ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała.
Po zakończeniu udzielania świadczeń  zdrowotnych, centrum urazowe kieruje pacjenta urazowego do innego oddziału szpitala, w którym znajduje się centrum urazowe lub innego zakładu opieki zdrowotnej w celu kontynuowania leczenia lub rehabilitacji.

W województwie wielkopolskim, po szerokich konsultacjach przeprowadzonych w gronie konsultantów wojewódzkich, przedstawicieli organów założycielskich oraz dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ), a także po analizie możliwości organizacyjnych, do roli centrum urazowego został wytypowany Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu.

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 15.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.11.2017 - 07:36