Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2010 roku, cz. 4. [poz. 301-400]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 01.01.2010 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
301 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa pochodzącej z rezerwy celowej przeznaczonej na osiągnięcie standardów w Domach Pomocy Społecznej [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła 29.06-13.07.2010 Wydział Polityki Społecznej
302 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,  60-509 Poznań 24.06-9.07.2010 Wydział Finansów i Budżetu
303 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew 29.06-12.07.2010 Wydział Finansów i Budżetu
304 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania wymagań określonych w art. 39g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym, zgodności prowadzenia szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 18/1 w Szczecinie, w zgłoszonych miejscach przeprowadzenia zajęć na terenie województwa wielkopolskiego 30.06-2.07.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
305 kontrola wydatkowania w 2009 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Gminy Kościan,  ul. Młyńska 15 7.07-14.07.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
306 organizacja i funkcjonowanie jednostki, kwalifikacje kadry Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież 8.07-23.07.2010 Wydział Polityki Społecznej
307 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2009 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Tomyślu, ul. Zbąszyńska 20, 64-300 Nowy Tomyśl  5.07-16.07.2010 Wydział Finansów i Budżetu
308 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy Strzałkowo, al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo 6.07-15.07.2010 Wydział Finansów i Budżetu
309 prowadzenie postępowań o zawarcie umów, zawieranie, rozliczanie i kontrola wykonywania umów z dysponentami jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego na lata 2008-2009

[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań  7.07-16.07.2010 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
310 sprawdzenie sposobu wykonywania zadań ustawowych, a w szczególności wykonywania zadań kontrolnych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań  7.07-21.07.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
311 w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w placówce Całodobowy Dom Opieki Kinga Grek-Kowalczyk „Seniorowo”, Szołdry 21, 63-112 Brodnica 8.07-15.07.2010 Wydział Polityki Społecznej
312 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Fontanną” w Poznaniu, pod adresem: ul. Rawicka 51, 60-113 Poznań, prowadzonym przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”, z siedzibą przy ul. Garbary 47, 61-869 Poznań, na zlecenie Miasta Poznania 8.07-28.07.2010 Wydział Polityki Społecznej
313 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej – P.P.U.H. „DOMEL” s. j., ul. Słoneczna 6, 63-600 Kępno  14.07.2010 Wydział Polityki Społecznej
314 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej – P.P.H.U. „MEBLOMARK” Daszczyk Zygmunt, ul. Powstańców Wlkp. 15a, 63-500 Ostrzeszów  08.07-09.07.2010 Wydział Polityki Społecznej
315 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystapienie pokontrolne] Tłumacz przysięgły – Anna Wawrzynowicz 2.07-5.07.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
316 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystapienie pokontrolne] Tłumacz przysięgły – Lucyna Zatońska 1.07-5.07.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
317 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2009 r. z budżetu państwa pochodzącej z rezerwy celowej przeznaczonej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – Środowiskowe Domy Samopomocy [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września  8.07-16.07.2010 Wydział Polityki Społecznej
318 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami  Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski 15.07-16.08.2010 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
319 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, z siedzibą pod adresem: 62-874 Brzeziny, ul. 1000 lecia 8 22.07-2.08.2010 Wydział Polityki Społecznej
320 projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej Kąkolewice – Budzyń w ciągu drogi Nr 201542P na odcinku od 0+707,00 do km 2+692,00”, realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Gmina Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń 12.07-20.07.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi / Wydział Finansów i Budżetu
321 projekt pn. „Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzyniu poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 201515P i 201560P” realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Gmina Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń 12.07-20.07.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi / Wydział Finansów i Budżetu
322 ewidencja działalności gospodarczej Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn 15.07-16.07.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
323 w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w placówce Pensjonat Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Dalfas” z siedzibą: Annogóra 10, 64-520 Obrzycko 12.07-30.07.2010 Wydział Polityki Społecznej
324 zasadność świadczeń, legalność wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli, 62-330 Nekla, ul. Dworcowa 12 20.07-6.08.2010 Wydział Polityki Społecznej
325 sprawdzenie realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych Urząd Miasta i Gminy w Nekli, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla 20.07-6.08.2010 Wydział Polityki Społecznej
326 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-7.9016/3-9/09 z 16 czerwca 2009 r.
[pobierz wystąpienie pokontrolne]
Fundacja „Odzew” w Lesznie, al. Jana Pawła II 15 a, 64-100 Leszno 23.07-6.08.2010 Wydział Polityki Społecznej
327 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-7.9016/7-18/09 z 15 września 2009 r
[pobierz wystąpienie pokontrolne]
Polskie Towarzystwo zapobiegania Narkomanii – Oddział Terenowy w Lesznie, ul. Jana Pawła II 6, 64-100 Leszno 22.07-6.08.2010 Wydział Polityki Społecznej
328 projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P Dąbrówka – Strumiany-Borek Wlkp. do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4087 P”, realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[pobierz wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń 21.07-29.07.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi / Wydział Finansów i Budżetu
329 projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4930P Poraj-Czachorowo” realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[pobierz wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń 21.07-29.07.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi / Wydział Finansów i Budżetu
330 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2009 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie,
ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów
19.07-30.07.2010 Wydział Finansów i Budżetu
331 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, pl. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków 22.07-6.08.2010 Wydział Finansów i Budżetu
332 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. - o transporcie drogowym oraz w art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej, zgodności prowadzenia szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia Centrum Szkoleń Master Educator, Jan Andrysiak z siedzibą przy ul. C. Godebskiego 33 w Kaliszu. 19.07-21.07.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
333 w zakresie oceny realizacji zaleceń pokontrolnych Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach, Żeronice 23, 62-730 Dobra 02.08-13.08.2010 Wydział Polityki Społecznej
334 ewidencja działalności gospodarczej Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo 29.07-30.07.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
335 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] Tłumacz przysięgły - Magdalena Tranberg, Plac Lipowy 2, 61-478 Poznań 27.07-28.07.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
336 Kontrola wydatkowania w 2009 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Miasta Poznania ul. Libelta 16/20 61-841 Poznań  27.07-30.07.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
337 kontrola wydatkowania w 2009 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak 02.08-03.08.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
338 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2009 r. z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej –organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem 28.07-12.08.2010 Wydział Finansów i Budżetu
339 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa wielkopolska 28.07-10.08.2010 Wydział Finansów i Budżetu
340 ewidencja działalności gospodarczej Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz 04.08-06.08.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
341 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r.  Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno 29.07.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
342 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r. Urząd Miejski w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan 5.08.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
343 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r.  Urząd Miejski w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica 12.08.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
344 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan 03.08-16.08.2010 Wydział Finansów i Budżetu
345 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2009 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni, ul. Kaliska 1, 62-300 Września 02.08-13.08.2010 Wydział Finansów i Budżetu
346 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2009 r Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew 9.08-20.08.2010 Wydział Finansów i Budżetu
347 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r. Kontrola anulowana Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedemiologiczna w Chodzieży ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież
 
5.08-17.08.2010
 
Wydział Finansów i Budżetu
 
348 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epiedemiologiczna w Kole ul. Toruńska 72, 62-600 Koło  11.08-20.08.2010 Wydział Finansów i Budżetu
349 kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późń. zm.), w zakresie funkcjonowania zespołu ratownictwa medycznego w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk 4.08-13.08.2010 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
350 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 r., nr 14, poz. 92 j. t.) Zakład Pracy Chronionej FLORENTYNA Mariusz Matecki, Jarosław Matecki sp. j., ul. K. Wielkiego 6,
63-300 Pleszew
16.08.2010 Wydział Polityki Społecznej
351 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 r., nr 14, poz. 92 j. t.) Zakład Pracy Chronionej – Poligraficznej Spółdzielni Inwalidów „ZRYW”, ul. Sienkiewicza 14, 63-300 Pleszew 17.08.2010 Wydział Polityki Społecznej
352 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 r., nr 14, poz. 92 j. t.) Zakład Pracy Chronionej „MEPROZET KOŚCIAN S. A.”, ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan 9.08-13.08.2010 Wydział Polityki Społecznej
353 spełnianie standardów usług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. 2007 r. Nr 47, poz. 314) Urząd Pracy w Obornikach, ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki 9.08-20.08.2010 Wydział Polityki Społecznej
354 ewidencja działalności gospodarczej Urząd Gminy Gniezno al. Reymonta 2, 62-200 Gniezno 12.08-13.08.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
355 wyjaśnienie skargi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie ul. Wrocławska 39, 63-200 Jarocin 4.08-13.08.2010 Wydział Polityki Społecznej
356 spełnianie przez ośrodek szkolenia wymagań, określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) oraz w art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.), zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile z siedzibą przy ul. Lotniczej 6, 64-920 Piła 18.08-19.08.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
357 spełnianie przez ośrodek szkolenia wymagań, określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) oraz w art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.), zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia Ośrodek Szkolenia Kierowców Kazimierz Luberski z siedzibą w Nowej Wsi Ujskiej 60a 18.08-19.08.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
358 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Czempiń, ul. 24 stycznia 25, 64-020 Czempiń 24.08.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
359 projekt pn. „Przebudowa ulicy Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym – DG322005P. Odcinek od ul. Pocztowej do skrzyżowania DK92” realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Gmina Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne 18.08-24.08.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi / Wydział Finansów i Budżetu
360 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy im. Wernera Kenkel we Włoszakowicach z siedzibą pod adresem: 64-140 Włoszakowice, Plac 21 Października 4  24.08-03.09.2010 Wydział Polityki Społecznej
361 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r. Powiatowa Stacja Sanitarno–Epiedemiologiczna w Chodzieży ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież 13.08-26.08.2010 Wydział Finansów i Budżetu
362 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r. Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Czarnkowie, ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarnków 18.08-31.08.2010 Wydział Finansów i Budżetu
363 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r. Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Lesznie, ul. Niepodległości 56, 64-100 Leszno 19.08-31.08.2010 Wydział Finansów i Budżetu
364 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] tłumacz przysięgły – Janusz Satkowski 17.08.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
365 realizacja zadań zleconych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla 24.08.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
366 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica 30.08.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
367 realizacja zadania zleconego powiatowi z zakresu administracji rządowej, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim z siedzią pod adresem: Aleja Słowackiego 1c, 63-400 Ostrów Wielkopolski 31.08-8.09.2010 Wydział Polityki Społecznej
368 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2009 r. z budżetu państwa pochodzącej z rezerwy celowej przeznaczonej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – Środowiskowe Domy Samopomocy. [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów 23.08-3.09.2010 Wydział Polityki Społecznej
369 system zarządzania i kontroli funkcjonujący dla Działań 2.1, 2.3 oraz 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 [pobierz informację pokontrolną] Wojewódzki Urząd Pracy, z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 37 25.08-31.08.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
370 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r Urząd Miasta Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń  23.08-1.09.2010
przedłużono do 03.09.2010
Wydział Finansów i Budżetu
371 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz 25.08-10.09.2010 Wydział Finansów i Budżetu
372 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r. Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Koninie, ul. Staszica 16, 62-500 Konin  26.08-6.09.2010 Wydział Finansów i Budżetu
373 projekt pn. „Przebudowa ul. Szkolnej i ulicy Słowackiego we Wrześni: Etap II Przebudowa części ul. Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Legii Wrzesińskiej (budowa ronda) oraz Etap III Przebudowa części ul. Słowackiego na odcinku między skrzyżowaniem ul. Królowej Jadwigi i Gen. Sikorskiego”, realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 26.08-3.09.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
374 projekt pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla-Mystki” realizowany w ramach programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września 26.08-3.09.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
375 Kontrola wydatkowania w 2009 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Miasta Kórnik, Plac Niepodległości 1 25.08-31.08.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
376 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej [pobierz wystapienie pokontrolne] Urząd Gminy Kramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk 23.08-31.08.2010 Wydział Polityki Społecznej
377 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-7.9016/5-107/09 z 14 sierpnia 2009 r.[pobierz wystąpienie pokontrolne] Stowarzyszenie Na Tak, ul. Ognik 20c, 60-386 Poznań 25.08-17.09.2010 Wydział Polityki Społecznej
378 spełnianie przez pracodawców wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 r., nr 14, poz. 92 j.t.) Zakład Pracy Chronionej - Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym „STAMEX” Stanisław Małachowski, ul. Raczkowskiego 7,64-800 Chodzież 25.08-31.08.2010  Wydział Polityki Społecznej
379 kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania zespołu ratownictwa medycznego w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki 24.08-3.09.2010 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
380 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatowi, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie, z siedzibą pod adresem: Chwałkowo 74, 63-840 Krobia 2.09-10.09.2010 Wydział Polityki Społecznej
381 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r. poz. 92 ze zm.) Spółdzielnia Inwalidów im. dr F. Witaszka, ul. Jesionowa 18, 61-423 Poznań 26.08-27.08.2010 Wydział Polityki Społecznej
382 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r. poz. 92 ze zm.) Spółdzielnia „KALETNIK”, ul. Wałbrzyska 1, 60-198 Poznań  26.08-27.08.2010 Wydział Polityki Społecznej
383 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r. poz. 92 ze zm.) Zakład Pracy Chronionej: Spółdzielnia Inwalidów „PRZYJAŹN”, ul. Piastów 2, 62-400 Słupca  26.08-27.08.2010 Wydział Polityki Społecznej
384 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2009 r Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej, ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wielkopolska 30.08-10.09.2010 Wydział Finansów i Budżetu
385 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej w Trzciance, ul. 27-go Stycznia 41, 64-980 Trzcianka  6.09-24.09.2010 Wydział Polityki Społecznej
386 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r. Urząd Gminy w Nowym Mieście n. Wartą ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto n. Wartą 31.08.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
387 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r. Urząd Miasta i Gminy w Nekli ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla 7.09.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
388 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile, al. Wojska Polskiego 13, 64-920 Piła  3.09-16.09.2010 Wydział Finansów i Budżetu
389 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie, ul. Piaskowa 42a, 64-000 Kościan 6.09-16.09.2010 Wydział Finansów i Budżetu
390 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy Zaniemyśl, ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl 8.09-17.09.2010 Wydział Finansów i Budżetu
391 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy Łubowo, 62-260 Łubowo  8.09-21.09.2010 Wydział Finansów i Budżetu
392 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2009 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu, ul. Berdychowska 54, 62-100 Wągrowiec 1.09-14.09.2010 Wydział Finansów i Budżetu
393 projekt pn.: „Rozwój obszaru aktywizacji gospodarczej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Oborniki poprzez budowę systemu komunikacyjnego w ciągu dróg gminnych i powiatowych – ciąg ul. Towarowej, tj. droga gmina Oborniki – Rożnowo” realizowany w ramach „Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji nie objętej kontrolą przeprowadzoną w okresie od 21do 26 października 2009 r. [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miejski w Obornikach, ul. M. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki 1.09-2.09.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
394 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 r., nr 14, poz. 92 j.t.) Zakład Pracy Chronionej - „JAN” Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 18, 64-980 Trzcianka  8.09-15.09.2010 Wydział Polityki Społecznej
395 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 r., nr 14, poz. 92 j.t.) Zakład Pracy Chronionej: Hotel Restauracja „LEŚNA” B.A. Szczepaniak s. c., ul. Jeziorna 9, Karpicko, 62-200 Wolsztyn 6.09-8.09.2010 Wydział Polityki Społecznej
396 spełnianie standardów sług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 marca 2007 r. w prawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. nr 47 z 2007 r. poz. 314) Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie, 63-600 Kępno, Mianowice 2 H 6.09-30.09.2010 Wydział Polityki Społecznej
397 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy 6.09-15.09.2010 Wydział Polityki Społecznej
398 w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Pleszewskie Centrum Medyczne” ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew 7.09-17.09.2010 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
399 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miasta i Gminy Osieczna, ul. Powstańców Wielkopolskich 6 9.09.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
400 sprawdzenie pod względem formalnym trybu przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o transporcie drogowym[pobierz wystąpienie pokontrolne] Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, ul. Góralska 2, 60-623 Poznań 7.09-27.09.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 19.07.2010
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 09:26