Zasady sprawozdawczości i formularze sprawozdawcze

Zasady sprawozdawczości i formularze sprawozdawcze

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018

Zestawienie terminów:

  • do 15 lutego 2019 r. - MZ-29, MZ-29A
  • do 16 lutego 2019 r. - MZ-13
  • do 15 lutego 2019 r. - MZ-19, MZ-24
  • do 1 marca 2019 r. - MZ-14
  • do 28 lutego 2019 r. - MZ-15
  • do 1 marca 2019 r. - MZ-88, MZ-89
  • do 15 lutego 2019 r. - MZ-30
  • do 29 marca 2019 r. - MZ-11
  • do 30 września 2019 r. - MZ-06

Wszystkie sprawozdania objęte programem badań statystycznych statystyki publicznej należy wykonywać w formie elektronicznej na portalu sprawozdawczym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) na stronie internetowej https://ssoz.ezdrowie.gov.pl. Sprawozdania w formie elektronicznej można wypełniać po wcześniejszej rejestracji użytkownika w SSOZ pod adresem https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/register.html. Po zarejestrowaniu użytkownika należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: zd.statystyka@poznan.uw.gov.pl lub fax. 61 854 19 70, następnie po prawidłowej weryfikacji konta użytkownika przez Wydział Zdrowia WUW w Poznaniu zostanie aktywowany dostęp do konta. Dla użytkowników zarejestrowanych w latach poprzednich obowiązuje ten sam login i hasło dostępu do systemu SSOZ. Przy pierwszym logowaniu do systemu SSOZ w danym roku sprawozdawczym pojawia się ankieta przypisująca sprawozdania, należy ją obowiązkowo wypełnić. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wypełnienie ankiety, ponieważ przy jej pomocy nadawany jest odpowiedni obowiązek sprawozdawczy na daną jednostkę.

Szczegółowe zasady korzystania z SSOZ, instrukcja rejestracji i wypełniania sprawozdań, formularze sprawozdawcze znajdują się na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie: www.csioz.gov.pl, w zakładce → PROJEKTY → Statystyka.

Dopuszcza się sporządzanie sprawozdań w formie papierowej – tylko dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób. Sprawozdania w wersji papierowej należy przesyłać na adres: Wydział Zdrowia Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań lub fax. 61 854 19 70.

Dodatkowe informacje dotyczące rejestracji i logowania oraz sprawozdań można uzyskać pod nr tel. 61 854 13 98.

Sprawozdania MZ-BFA w Module Statystyki Finansowej (MSF) dotyczące sytuacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej należy przekazywać poprzez System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ). Osoby wypełniające sprawozdanie MZ-03, MZ-BFA oraz strukturę zobowiązań powinny zaznaczyć podczas rejestracji upoważnienie do sprawozdania sprawozdań finansowych. Informacje dodatkowe pod numerem tel. 61 854 12 52.

W sprawie sprawozdań MZ-35, MZ-35A i MZ-35B prosimy kontaktować się z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Poznaniu, tel. 61 846 71 50.

Sprawozdanie MZ/Szp-11

Od 1 stycznia 2019 r. podmioty lecznicze są zobowiązane do samodzielnego przekazywania danych jednostkowych w postaci elektronicznej sprawozdania MZ/Szp-11 karty statystycznej szpitala ogólnego bezpośrednio poprzez system informatyczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie pod linkiem http://www.stat.pzh.gov.pl
 

Monitorowanie dopełnienia obowiązku statystycznego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 997 ze zm.), przez Wojewodę Wielkopolskiego będzie odbywało się poprzez przesyłanie przez podmioty lecznicze potwierdzenia wykonania obowiązku sprawozdawczego, które jest generowane automatycznie po prawidłowym zaimportowaniu do systemu NIZP-PZH w formie e-mail na adres zd.statystyka@poznan.uw.gov.pl, w terminie do 20 - go dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

Informacje dodatkowe dotyczące sprawozdania MZ/Szp-11 dostępne są po adresem http://www.statystyka.medstat.waw.pl.

UWAGA:

Sprawozdania z zakresu opieki perinatalnej oraz urodzeń i zgonów noworodków.
Sprawozdania proszę przekazywać w systemie półrocznym (za II półrocze 2018 r. - termin do 25 stycznia 2019 r., za I półrocze 2019 r. – termin do 25 lipca 2019 r.) w formie umieszczonego w tabeli poniżej gotowego do pobrania, arkusza kalkulacyjnego (Excel) w wersji elektronicznej na adres e-mail zd.statystyka@poznan.uw.gov.pl

Informacje dodatkowe z zakresu opieki perinatalnej oraz urodzeń i zgonów noworodków  można uzyskać pod nr tel.: 61 854 19 96 46 lub 694 822 712.

Wersje papierowe należy przesłać na adres:
Wydział Zdrowia Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań lub fax: 61 854 19 70

Formularze

 MZ-03 - sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 MZ-06- sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach

 MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

 MZ-13 – sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc

 MZ-14 – sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej

 MZ-15 – sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych

 MZ-19 – sprawozdanie z działalności zespołu leczenia środowiskowego

 MZ-24 – sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

 MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego

 MZ-29A – sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

 MZ-30 – sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

 MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

 MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Autor: Aneta Szczawik
Data utworzenia: 09.07.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.07.2014 - 11:39
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.03.2019 - 14:44