Zasady sprawozdawczości i formularze sprawozdawcze

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021

Zestawienie terminów:

 • do 30 sierpnia 2022 r. - MZ-06
 • do 31 marca 2022 r. - MZ-11
 • do 22 lutego 2022 r. - MZ-13
 • do 1 marca 2022 r. - MZ-14
 • do 28 lutego 2022 r. - MZ-15
 • do 15 lutego 2022 r. - MZ-19
 • do 14 lutego 2022 r. - MZ-24
 • do 25 lutego 2022 r. - MZ-29, MZ-29A
 • do 15 lutego 2022 r. - MZ-30
 • do 8 kwietnia 2022 r. - MZ-88, MZ-89
 • MZ-03 raz w roku do 25 lutego 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2021 r. – dane wstępne, do 1 lipca 2022 r. według stanu na 31 grudnia 2021 r. - dane ostateczne.

Wszystkie sprawozdania objęte programem badań statystycznych statystyki publicznej należy wykonywać w formie elektronicznej na portalu sprawozdawczym Centrum e-Zdrowia (CeZ) w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) na stronie internetowej https://ssoz.ezdrowie.gov.pl Sprawozdania w formie elektronicznej można wypełniać po wcześniejszej rejestracji użytkownika w SSOZ po kliknięciu przycisku Kontynuuj na stronie wyżej wymienionej. Po zarejestrowaniu użytkownika należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: zd.statystyka@poznan.uw.gov.pl lub fax. 61 854 19 70. Następnie po prawidłowej weryfikacji konta użytkownika przez Wydział Zdrowia WUW w Poznaniu zostanie aktywowany dostęp do konta. Dla użytkowników zarejestrowanych w latach poprzednich obowiązuje ten sam login i hasło dostępu do systemu SSOZ. Przy pierwszym logowaniu do systemu SSOZ w danym roku sprawozdawczym pojawia się ankieta przypisująca sprawozdania, należy ją obowiązkowo wypełnić. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wypełnienie ankiety, ponieważ przy jej pomocy nadawany jest odpowiedni obowiązek sprawozdawczy na daną jednostkę.

Szczegółowe zasady korzystania z SSOZ, instrukcja: rejestracji, wypełniania sprawozdań i formularze sprawozdawcze znajdują się na stronie Centrum e-Zdrowia (CeZ): https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochro...
Pomoc techniczną w zakresie SSOZ lub pomoc w zakresie logowania do SSOZ można uzyskać dzwoniąc pod wskazane niżej numery telefonu lub pod adresem e-mail: statystyka@cez.gov.pl.

Pomoc świadczona jest w dni robocze, w godzinach 8-16.

 • +48 501 369 856,
 • +48 501 370 599,
 • +48 501 368 812,
 • +48 501 369 795.

Dopuszcza się sporządzanie sprawozdań w formie papierowej – tylko dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób. Sprawozdania w wersji papierowej należy przesyłać na adres: Wydział Zdrowia Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań lub fax. 61 854 19 70.

W sprawie sprawozdań MZ-35, MZ-35A i MZ-35B prosimy kontaktować się z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Poznaniu tel. 61 846 71 50.

Sprawozdanie MZ/Szp-11

Od 1 stycznia 2019 r. podmioty lecznicze są zobowiązane do samodzielnego przekazywania danych jednostkowych w postaci elektronicznej sprawozdania MZ/Szp-11 karty statystycznej szpitala ogólnego bezpośrednio poprzez system informatyczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB pod linkiem http://www.stat.pzh.gov.pl

Monitorowanie dopełnienia obowiązku statystycznego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz.U. 2021 r. poz. 955 z późn. zm.), przez Wojewodę Wielkopolskiego odbywa się poprzez przesyłanie przez podmioty lecznicze potwierdzenia wykonania obowiązku sprawozdawczego, które jest generowane automatycznie po prawidłowym zaimportowaniu do systemu NIZP PZH-PIB w formie e-mail na adres zd.statystyka@poznan.uw.gov.pl w terminie do 20 - go dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

Informacje dodatkowe dotyczące sprawozdania MZ/Szp-11 dostępne są po adresem http://www.statystyka.medstat.waw.pl

Formularze obowiązujące w roku 2022 z danymi za rok 2021:

Autor: Aneta Kamińska
Data utworzenia: 04.01.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.01.2021 - 11:41
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.05.2022 - 09:31