Zasady sprawozdawczości i formularze sprawozdawcze

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023

Zestawienie terminów:

 • do 30 września 2024 r. - MZ-06
 • do 29 marca 2024 r. - MZ-11
 • do 22 lutego 2024 r. - MZ-13
 • do 1 marca 2024 r. - MZ-14
 • do 28 lutego 2024 r. - MZ-15
 • do 15 lutego 2024 r. - MZ-19
 • do 14 lutego 2024 r. - MZ-24
 • do 23 lutego 2024 r. - MZ-29, MZ-29A
 • do 15 lutego 2024 r. - MZ-30
 • do 10 kwietnia 2024 r. - MZ-88, MZ-89
 • MZ-03 raz w roku do 23 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. – dane wstępne, do 3 lipca 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. - dane ostateczne.

Wszystkie sprawozdania objęte programem badań statystycznych statystyki publicznej należy wykonywać w formie elektronicznej na portalu sprawozdawczym Centrum e-Zdrowia (CeZ) w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) dostępnym pod poniższymi adresami: SSOZ I: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Wersja ta jest dedykowana dla następujących formularzy:

 1. Sprawozdań typu MZ-06, MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-24,
 2. Sprawozdań typu MZ-29, MZ-29A,
 3. Sprawozdań typu MZ-15, MZ-19, MZ-30,
 4. Sprawozdań typu MZ-35, MZ-35A, MZ-35B,
 5. Sprawozdań typu MZ-88, MZ-89.

SSOZ II: https://ssoz2.ezdrowie.gov.pl/info.html

Wersja ta jest dedykowana dla następujących formularzy:

 1. Karty szpitalnej psychiatrycznej MZ/SZp-11B,
 2. Sprawozdań finansowych MZ-03, MZ-BFA, Struktura Zobowiązań, MZ-BFA UW, Struktura Zobowiązań UW,
 3. Sprawozdań typu KCPU G-1,
 4. Sprawozdań typu MZ-45, MZ-45A, MZ-46, MZ-48, MZ-49, MZ-50, MZ-52, MZ-53,
 5. Sprawozdań typu MZ-88A,
 6. Sprawozdań typu MZ-42.

Sprawozdania w formie elektronicznej można wypełniać po wcześniejszej rejestracji użytkownika w SSOZ I po kliknięciu przycisku Kontynuuj na stronie wyżej wymienionej. Po zarejestrowaniu użytkownika należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: zd.statystyka@poznan.uw.gov.pl
Następnie po prawidłowej weryfikacji konta użytkownika przez Wydział Zdrowia WUW w Poznaniu zostanie aktywowany dostęp do konta. Dla użytkowników zarejestrowanych w latach poprzednich obowiązuje ten sam login i hasło dostępu do systemu SSOZ. Przy pierwszym logowaniu do systemu SSOZ w danym roku sprawozdawczym pojawia się ankieta przypisująca sprawozdania, należy ją obowiązkowo wypełnić. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wypełnienie ankiety, ponieważ przy jej pomocy nadawany jest odpowiedni obowiązek sprawozdawczy na daną jednostkę.

Pomoc techniczną w zakresie SSOZ, bądź pomoc w zakresie logowania do SSOZ można uzyskać na infolinii Centrum e-Zdrowia dostępnej całodobowo, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku:

Pomoc merytoryczną w zakresie obowiązku statystycznego oraz wypełniania formularzy statystycznych można uzyskać pod wskazanymi niżej numerami telefonu lub adresem e-mail: statystyka@cez.gov.pl. Pomoc ta świadczona jest w dni robocze, w godzinach 8-16.

 • +48 501 369 856,
 • +48 501 370 599,
 • +48 507 819 812,
 • +48 501 369 795.

Dopuszcza się sporządzanie sprawozdań w formie papierowej – tylko dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób. Sprawozdania w wersji papierowej należy przesyłać na adres: Wydział Zdrowia Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

W sprawie sprawozdań MZ-35, MZ-35A i MZ-35B prosimy kontaktować się z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Poznaniu tel. 61 846 71 50.

Sprawozdanie MZ/Szp-11

Od 1 stycznia 2019 r. podmioty lecznicze są zobowiązane do samodzielnego przekazywania danych jednostkowych w postaci elektronicznej sprawozdania MZ/Szp-11 karty statystycznej szpitala ogólnego bezpośrednio poprzez system informatyczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB pod linkiem http://www.stat.pzh.gov.pl

Monitorowanie dopełnienia obowiązku statystycznego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz.U. 2023 r. poz. 773 z późn. zm.), przez Wojewodę Wielkopolskiego odbywa się poprzez przesyłanie przez podmioty lecznicze potwierdzenia wykonania obowiązku sprawozdawczego, które jest generowane automatycznie po prawidłowym zaimportowaniu do systemu NIZP PZH-PIB w formie e-mail na adres zd.statystyka@poznan.uw.gov.pl  w terminie do 20 - go dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

Informacje dodatkowe dotyczące sprawozdania MZ/Szp-11 dostępne są po adresem http://www.statystyka.medstat.waw.pl

Formularze obowiązujące w roku 2024 z danymi za rok 2023 znajdują się na stronie Centrum e-Zdrowia (CeZ): https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/formularze-statystyczne
Autor: Jakub Wojciechowski
Data utworzenia: 16.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.01.2024 - 13:55
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.01.2024 - 09:46