Podstawy prawne

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz wydawanego corocznie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej opracowany na podstawie art. 18 ustawy. Wzory formularzy sprawozdawczych i objaśnienia co do sposobu ich wypełniania oraz wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, określa w drodze rozporządzenia Prezes Rady Ministrów.

Za prawidłowe sporządzenie sprawozdania odpowiada kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Podstawę wypełniania formularza stanowi dokumentacja medyczna, której obowiązek prowadzenia dotyczy wszystkich podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

W rozdziale 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 r. poz. 459 z późn. zm.) przewidziano sankcje między innymi za:

  • odmowę wykonania obowiązku statystycznego,
  • przekazanie danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym,
  • za przekazanie danych statystycznych po upływie wyznaczonego terminu.
Autor: Aneta Kamińska
Data utworzenia: 04.01.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.01.2022 - 11:29
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.01.2023 - 10:55