Zadania realizowane przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim

Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności

 1. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności;
 2. Przygotowywanie i obsługa administracyjna posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu;
 3. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Wojewódzkiego Zespołu, kierowanych do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, reprezentowanie Wojewódzkiego Zespołu przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
 4. Kontrolowanie, z upoważnienia wojewody, powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności w zakresie prawidłowości i jednolitości stosowania procedur postępowania oraz zgodności wydanych orzeczeń z zebranymi dokumentami lub z obowiązującymi przepisami;
 5. Przeprowadzanie, z upoważnienia wojewody, szkoleń specjalistów z powiatowych zespołów;
 6. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem badań specjalistycznych w tym psychologicznych osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
 7. Gromadzenie danych związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności;
 8. Przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informacji z realizacji zadań powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności i Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim.

Przepisy regulujące orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem wydanym przez powiatowy zespół

Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem wydanym przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, możesz odwołać się od niego do nas, do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia z powiatowego zespołu.

Za złożenie odwołania nic nie płacisz. Odwołanie musi zawierać Twoje dane osobowe (imię, nazwisko), adres, informację jakiego orzeczenia dotyczy i wskazanie punktów orzeczenia, z którymi nie zgadzasz się, własnoręczny podpis. Odwołanie należy uzasadnić. Odwołanie składasz do powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Powiatowy zespół zapozna się z Twoim odwołaniem i jeśli uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wyda orzeczenie, w którym uchyli lub zmieni zaskarżone rozstrzygnięcie. W przeciwnym wypadku, przekaże odwołanie wraz z aktami sprawy organowi II instancji czyli do nas, do Wojewódzkiego Zespołu.

 Przykładowy wzór odwołania do WZON

 Informacja o prywatności

W razie konieczności możemy Cię wezwać do uzupełnienia dokumentacji. Twoja sprawa powinna być załatwiona w ciągu miesiąca, chyba że wymaga postępowania wyjaśniającego, wtedy czas jej załatwienia może wydłużyć  się. W takim przypadku zostaniesz o tym powiadomiony.

Jeśli złożyłeś odwołanie w ustawowym terminie to na podstawie Twojego odwołania przeprowadzimy postępowanie orzecznicze. Otrzymasz zawiadomienie o terminie posiedzenia składu orzekającego. Weź ze sobą dowód osobisty.
Jeśli nie stawisz się na posiedzeniu  musisz usprawiedliwić swoją nieobecność w terminie 14 dni od dnia posiedzenia. Jeśli tego nie zrobisz, twoja sprawa pozostanie bez rozpatrzenia. Jeśli Twoje usprawiedliwienie będzie zasadne, wezwiemy Cie ponownie.
Koszt przyjazdu do Wojewódzkiego Zespołu  nie podlega zwrotowi.

Po przeprowadzeniu postępowania orzeczniczego przez skład orzekający wydamy orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Jeśli złożyłeś odwołanie po upływie 14 dni (uchybienie terminu) od dnia otrzymania orzeczenia z powiatowego zespołu, wydamy postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania, chyba że wraz z odwołaniem złożysz wniosek o przywrócenie tego terminu. Warunki przywrócenia terminu, określone przez przepisy, wymagają złożenia przez Ciebie ww. wniosku wraz załączonym odwołaniem, w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia. Dodatkowo, należy udowodnić brak swojej winy w uchybieniu terminu poprzez wskazanie niezależnych od Ciebie przyczyn, które doprowadziły do wniesienia odwołania po terminie. W celu zaświadczenia, iż został spełniony wymóg złożenia wniosku o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu, zasadnym jest przedłożenie dowodów (np. dokumentów lub ich kopii), z których będzie wynikało, że przedmiotowe warunki zostały spełnione (np. wypis ze szpitala, świadczący o pobycie w szpitalu w czasie, kiedy należało wnieść odwołanie.).

Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem wydanym przez Wojewódzki Zespół

Jeśli nie będziesz zadowolony z wydanego przez Wojewódzki Zespół orzeczenia, możesz wykorzystać drogę sądową i odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie jednego miesiąca  od dnia otrzymania orzeczenia za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu co oznacza, że odwołanie składasz do nas  a my przekazujemy sprawę wraz z aktami do sądu. Za wniesienie odwołania do sądu nic nie płacisz.

Odwołanie powinno zawierać:

 • nazwa i adres sądu, do którego jest skierowane,
 • imię, nazwisko lub nazwę stron ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • oznaczenie rodzaju pisma (ODWOŁANIE),
 • oznaczenie zaskarżonej decyzji (numer i data orzeczenia),
 • określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • własnoręczny podpis odwołującego się albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienienie załączników

 Przykładowy wzór odwołania do sądu

Wojewódzki   Zespół przekaże Twoją  sprawę do sądu pismem o nazwie: ODMOWA  UWZGLĘDNIENIA ODWOŁANIA OD ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI . Oznacza to, że przekazujemy sprawę do sądu bez zmiany naszego orzeczenia.  Otrzymasz kopię takiego pisma.

Jeśli otrzymałeś skierowanie na badania specjalistyczne

Jeśli otrzymałeś skierowanie na badania specjalistyczne to w ciągu około miesiąca badanie to zostanie przeprowadzone. O terminie i miejscu zostaniesz powiadomiony pisemnie, nie później niż 10 dni przed jego przeprowadzeniem.
Badanie jest bezpłatne a poddanie się badaniu - obowiązkowe .
W przypadku nie przybycia na badanie masz 7 dni na usprawiedliwienie nieobecności.
Jeśli tego nie zrobisz to zespół, który wystawił skierowanie pozostawi Twoją sprawę bez rozpoznania.

Kontakt: 61 850 87 60

Przepisy regulujące orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100, 173, 240, 852, 1234, 1429),
 2. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 ze zm),
 3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162, z późn. zm.),
 4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r. Nr 228, poz. 1681),
 5. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1875),
 6. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 843)
 7. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 870, z późn. zm.).

W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi przepisami zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

W postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych obowiązują przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822.).

Rozpatrywanie wniosków w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia

 1. Rozpatrywanie wniosków w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia.
 2. Przygotowywanie i obsługa administracyjna posiedzeń w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia.
 3. Wydawanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.
 4. Rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Wojewódzkiego Zespołu, kierowanych do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, reprezentowanie Wojewódzkiego Zespołu przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
 6. Gromadzenie danych związanych z ustalaniem poziomu potrzeby wsparcia w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

Jak i gdzie uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia

W jaki sposób złożysz wniosek:

 • pocztą tradycyjną na adres wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności: Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań
 • osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 (wejście od ul. Mostowej), Poznań
 • elektronicznie przez portal Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/
 • w siedzibie Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Pobierz   Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Wersje papierowe wniosku odbierzesz także w wojewódzkim oraz w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności. Za złożenie wniosku nic nie płacisz.

Co musisz dołączyć do wniosku:

 1.  Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem
 2. Kopię dokumentu poświadczającego stopień niepełnosprawności, jeżeli Twoje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności było wydane przez:
  1. Wojewódzki lub Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i otrzymałeś je przed 2007 rokiem, lub
  2. ZUS i otrzymałeś je przed 2011 rokiem, lub
  3. zostało wydane przez inną instytucję (KRUS, MSWiA, MON).

Złożyłeś wniosek, co dalej?

 1. Twój wniosek zostanie rozpatrzony w terminie do 3 miesięcy.
 2. W przypadku braków formalnych zostaniesz poproszony o ich uzupełnienie.
 3. Jeśli złożyłeś wszystkie wymagane dokumenty i uzupełniłeś ewentualne braki formalne, zostanie ustalony termin i miejsce spotkania ze składem ustalającym poziom potrzeby wsparcia, o którym zostaniesz poinformowany nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem.
 4. Następnie zespół wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, na okres ważności Twojego orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 7 lat.
 5. Po otrzymaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia będziesz mógł złożyć drogą elektroniczną wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego.

Jeśli nie możesz uczestniczyć w posiedzeniu składu ustalającego:

Jeżeli nie będziesz mógł uczestniczyć w posiedzeniu składu w wyznaczonym terminie, poinformuj zespół niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia (możesz zrobić to telefonicznie na numer podany w zawiadomieniu).

Nieobecność na posiedzeniu składu ustalającego, spowodowaną ważnymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi, możesz usprawiedliwić w ciągu 14 dni.

W przypadku uznania usprawiedliwienia przez zespół wyznaczony zostanie nowy termin posiedzenia.

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją ustalającą poziom potrzeby wsparcia:

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją ustalającą poziom potrzeby wsparcia możesz złożyć do nas wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Za złożenie wniosku nic nie płacisz. Wniosek musi zawierać Twoje dane osobowe (imię, nazwisko), adres, informację jakiej decyzji dotyczy i wskazanie z czym się nie zgadzasz, musi być podpisany przez Ciebie albo Twojego opiekuna prawnego lub pełnomocnika (kopię dokumentu potwierdzającego ustanowienie opieki prawnej lub pełnomocnika musisz dołączyć do wniosku) i składasz go do wojewódzkiego zespołu, który wydał decyzję. Zespół zapozna się z Twoim wnioskiem o ponowne rozpatrzenie i wyznaczy nowy termin posiedzenia składu ustalającego poziom potrzeby wsparcia.

 Przykładowy wzór odwołania do WZON

Jeśli złożyłeś wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ustawowym terminie to na jego podstawie przeprowadzimy postępowanie ustalające poziom potrzeby wsparcia. Otrzymasz zawiadomienie o terminie posiedzenia składu ustalającego. Weź ze sobą dowód osobisty lub inny dokument poświadczający tożsamość
Jeśli nie stawisz się na posiedzeniu musisz usprawiedliwić swoją nieobecność w terminie 14 dni od dnia posiedzenia. Jeśli tego nie zrobisz, twoja sprawa pozostanie bez rozpatrzenia. Jeśli Twoje usprawiedliwienie będzie zasadne, wezwiemy Cię ponownie.
Koszt przyjazdu na posiedzenie składu ustalającego nie podlega zwrotowi.

Po przeprowadzeniu postępowania ustalającego zostanie wydana decyzja o poziomie potrzeby wsparcia.

Jeśli złożyłeś wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy po upływie 14 dni (uchybienie terminu) od dnia otrzymania decyzji, wydamy postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia wniosku, chyba że wraz z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy złożysz wniosek o przywrócenie tego terminu. Warunki przywrócenia terminu, określone przez przepisy, wymagają złożenia przez Ciebie ww. wniosku o przywrócenie terminu wraz załączonym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia. Dodatkowo, należy udowodnić brak swojej winy w uchybieniu terminu poprzez wskazanie niezależnych od Ciebie przyczyn, które doprowadziły do wniesienia odwołania po terminie. W celu poświadczenia, iż został spełniony wymóg złożenia wniosku o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu, zasadnym jest przedłożenie dowodów (np. dokumentów lub ich kopii), z których będzie wynikało, że przedmiotowe warunki zostały spełnione (np. wypis ze szpitala, świadczący o pobycie w szpitalu w czasie, kiedy należało złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.).

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją po ponownym rozpatrzeniu Twojej sprawy:

Jeśli nie będziesz zadowolony z wydanej decyzji, możesz wykorzystać drogę sądową i odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie jednego miesiąca  od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu co oznacza, że odwołanie składasz do nas  a my przekazujemy sprawę wraz z aktami do sądu. Za wniesienie odwołania do sądu nic nie płacisz.

Odwołanie powinno zawierać:

 1. nazwa i adres sądu, do którego jest skierowane,
 2. imię, nazwisko lub nazwę stron ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 3. oznaczenie rodzaju pisma (ODWOŁANIE),
 4. oznaczenie zaskarżonej decyzji (numer i data decyzji),
 5. określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 6. własnoręczny podpis odwołującego się albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 7. wymienienie załączników

 Wzór odwołania do sądu

Wojewódzki   Zespół przekaże Twoją  sprawę do sądu pismem o nazwie: ODMOWA  UWZGLĘDNIENIA ODWOŁANIA OD DECYZJI USTALAJĄCEJ POZIOM POTRZEBY WSPARCIA . Oznacza to, że przekazujemy sprawę do rozpatrzenia przez sąd bez zmiany naszej decyzji.  Otrzymasz kopię takiego pisma.

Przepisy regulujące ustalanie poziomu potrzeby wsparcia

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100, 173, 240, 852, 1234, 1429).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023  poz. 1429)
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia (Dz. U. Z 2023 poz. 2581)
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz wzoru kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem (Dz. U. 2023 poz. 2732)
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. W sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. poz. 1681)
 6. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59)

W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi przepisami zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

W postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych obowiązują przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822.).

Wnioski do pobrania

Autor: Beata Winiecka
Data utworzenia: 28.12.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 28.12.2023 - 07:45
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.03.2024 - 11:36