Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Zdarzenia medyczne - udzielanie informacji

W związku z koniecznością ochrony danych osobowych, udzielanie informacji dotyczących spraw prowadzonych w Wojewódzkiej Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu – odbywa się wyłącznie drogą mailową na wcześniej podany i zweryfikowany przez Urząd adres mailowy.

W związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2023 r.  ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1675) informujemy, że:

 • wnioski o ustalenie zdarzenia medycznego dotyczące zdarzeń medycznych mających miejsce przed dniem wejścia w życie ustawy mogą być składane na zasadach dotychczasowych do dnia 6 grudnia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • z dniem 1 lipca 2024 r. nastąpi likwidacja wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Wnioski o informacje można przesyłać na adres: zdarzenia.medyczne@poznan.uw.gov.pl lub za pośrednictwem sekretariatu Wydziału Zdrowia na adres: zd@poznan.uw.gov.pl

UWAGA

Posiedzenia Komisji odbywają się w poniedziałki, środy i czwartki. W związku z powyższym prosimy o kontaktowanie się z sekretariatem Komisji  wyłącznie we wtorki i piątki.

Wgląd w akta sprawy możliwy jest tylko po uprzednim umówieniu się telefonicznym: 61 854 18 26 lub e-mailowym (zdarzenia.medyczne@poznan.uw.gov.pl) z sekretariatem Wojewódzkiej Komisji. Zgłoszenia należy dokonać na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym wglądem w akta.

Podstawy prawne funkcjonowania:

 • Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1675)
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z  2023 r., poz. 1545)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz. U.  z 2011, Nr 294, poz. 1740),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz. U.  z 2013 r. poz. 750).

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych składa się z 16 członków.

Połowę stanowią specjaliści z obszaru medycyny, drugą połowę stanowią eksperci w dziedzinie nauk prawnych. 14 członków powołuje wojewoda, 1 członka powołuje Minister Zdrowia i 1 członka - Rzecznik Praw Pacjenta.
Zadaniem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Skład Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu:

 1. Anna Wilińska-Zelek - przedstawiciel samorządów zawodowych adwokatury oraz radców prawnych, mających siedzibę na terenie województwa,
 2. Małgorzata Wojciechowska - przedstawiciel samorządów zawodowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych, mających siedzibę na terenie województwa,
 3. Andrzej Obrębowski - przedstawiciel samorządów zawodowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych, mających siedzibę na terenie województwa,
 4. Teresa Kruczkowska - przedstawiciel samorządów zawodowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych, mających siedzibę na terenie województwa,
 5. Bogusław Grabowski - przedstawiciel samorządów zawodowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych, mających siedzibę na terenie województwa,
 6. Szymon Rajski - przedstawiciel samorządów zawodowych adwokatury oraz radców prawnych, mających siedzibę na terenie województwa,
 7. Małgorzata Drygas - przedstawiciel samorządów zawodowych adwokatury oraz radców prawnych, mających siedzibę na terenie województwa,
 8. Anna Grossmann - przedstawiciel samorządów zawodowych adwokatury oraz radców prawnych, mających siedzibę na terenie województwa, Przewodnicząca Komisji,
 9. Adam Lulkiewicz - przedstawiciel organizacji społecznych działających na terenie województwa na rzecz praw pacjenta,
 10. Krzysztof Cieszyński - przedstawiciel organizacji społecznych działających na terenie województwa na rzecz praw pacjenta,
 11. Leszek Lipiński - przedstawiciel organizacji społecznych działających na terenie województwa na rzecz praw pacjenta,
 12. Maciej Krajewski - przedstawiciel organizacji społecznych działających na terenie województwa na rzecz praw pacjenta,
 13. Eleonora Kamińska - przedstawiciel organizacji społecznych działających na terenie województwa na rzecz praw pacjenta,
 14. Michał Jatczak - przedstawiciel organizacji społecznych działających na terenie województwa na rzecz praw pacjenta,
 15. Piotr Węcławik - przedstawiciel Ministra Zdrowia,
 16. Agnieszka Adamczak - przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta.

Czym jest zdarzenie medyczne?

Wg ustawy zdarzenie medyczne to następstwo działania niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną. Takim działaniem może być:

 • diagnoza, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
 • leczenie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, w tym wykonanie zabiegu operacyjnego, w wyniku którego powstała szkoda,
 • zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, w wyniku czego doszło u pacjenta do zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

UWAGA!!! Komisja rozpoznaje sprawy tylko i wyłącznie odnoszące się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu na terenie województwa wielkopolskiego, po 1 stycznia 2012 roku.

Jak długo należy czekać na decyzję?

Komisja wydaje orzeczenie w sprawie zdarzenia medycznego nie później niż w terminie
4 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.
W terminie 7 dni po wydaniu orzeczenia komisja sporządza uzasadnienie. Każda ze stron, po otrzymaniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, może w terminie 14 dni złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Taki wniosek komisja rozpatruje w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

Wysokość świadczeń

Osoba składająca wniosek wskazuje w nim oczekiwaną wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia. W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia kwota obejmująca wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia nie może być wyższa niż 100 tys. zł, zaś w przypadku śmierci maksymalna kwota nie może przekraczać 300 tys. zł. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie wypłacane jest przez ubezpieczyciela szpitala. Jeżeli pacjent nie zgadza się na zaproponowaną przez ubezpieczyciela kwotę, może w przeciągu
7 dni odmówić przyjęcia przedstawionej przez ubezpieczyciela propozycji. Z uwagi na fakt, że nie ma możliwości odwoływania się od decyzji ubezpieczyciela o wysokości odszkodowania, ubieganie się o wyższe świadczenie wymaga wejścia na drogę sądową.

Koszty postępowania

Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją ustalone w orzeczeniu, ponosi:

 1. wnioskodawca - w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego,
 2. podmiot leczniczy prowadzący szpital - w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym (nawet w sytuacji, gdy wnioskodawca nie zaakceptuje przedstawionej propozycji wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia),
 3. ubezpieczyciel szpitala – w przypadku nie przedstawienia w terminie propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia.

Kwotę stanowiącą równowartość kosztów postępowania uiszcza się na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: Narodowy Bank Polski O/POZNAŃ 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000 /tytułem: koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją, sygn. akt .... /.

Dokumenty kierowane do Komisji należy przesyłać na adres:

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania
o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu,
Wielkopolski Urząd Wojewódzki,
Wydział Zdrowia,
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

Dokumentację medyczną, prosimy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy oraz dopiskiem: „Dokumentacja Medyczna – nie otwierać w obiegu wewnętrznym”.

Dane kontaktowe:

e-mail: zdarzenia.medyczne@poznan.uw.gov.pl
tel. 61 854 1826 lub 61 854 12 67
fax. 61 854 1970

Autor: Julia Szymańska
Data utworzenia: 28.09.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 28.09.2023 - 11:53
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2024 - 13:35