Rada Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Rada Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia została powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego Zarządzeniem nr 146/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie członków Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.). Kadencja rady oddziału wojewódzkiego Funduszu trwa cztery lata, licząc od dnia pierwszego posiedzenia rady.

Zgodnie z art. 106 ust. 2 ww. ustawy w skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, powoływanych przez właściwego wojewodę, w tym:

  • dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez sejmik województwa;
  • dwóch członków będących przedstawicielami właściwego wojewody;
  • jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez konwent powiatów z danego województwa;
  • jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez właściwą miejscowo wojewódzką radę dialogu społecznego;
  • jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego wojewodę ogłoszenia o zamiarze powołania członka rady;
  • jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez reprezentatywne organizacje pracodawców;
  • jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez właściwego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego komendanta wojewódzkiego Policji i właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Zarządzenie nr 146/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie członków Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Autor: Aneta Kamińska
Data utworzenia: 07.02.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.02.2017 - 12:50
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.06.2021 - 19:41