Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Szczegółowe przepisy dotyczące ustalania prawa do świadczeń rodzinnych zawarte są w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów przyznanych na podstawie tytułu wykonawczego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  • obywatelom polskim,
  • cudzoziemcom, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym; przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35); przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują ww. osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium RP przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  • osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18. roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25. roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo,
  • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 900 zł*,
  • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

*Od 1 października 2020 r. ustalając prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy funkcjonał będzie tzw. mechanizm złotówkę za złotówkę, co oznacza, że przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do ww. świadczeń nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do świadczeń. W takiej sytuacji świadczenie będzie przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium. Świadczenie nie będzie jednak przysługiwać, jeżeli obliczona przy zastosowaniu ww. mechanizmu wysokość świadczenia będzie niższa niż 100 zł.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub przez jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Prawo do ww. świadczeń ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Przygotowano na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 ze zm.)

Autor: Jacek Mruczyk
Data utworzenia: 07.05.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.09.2020 - 12:04
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.01.2022 - 07:11