MALUCH+ 2021

W związku z ogłoszeniem zmiany treści zapisów Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w związku z art. 62 oraz art. 74b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, ze zm.) a także w związku z art. 109i ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, ze zm.), informuje się, że zapisy ww. Programu zostały dostosowane do realizacji zadań dotyczących tworzenia miejsc w 2022 r., w tym m.in. wydłużony został termin minimalnego okresu funkcjonowania miejsc do dnia 31 grudnia 2027 r. niezależnie od daty zakończenia realizacji zadania. Zmiany te dotyczą wszystkich beneficjentów programu „MALUCH+” 2021 tworzących nowe miejsca opieki w ramach modułu 1a, 1b i 3, tj. gmin, osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którzy uzyskali uprzednią zgodę wojewody na wydłużenie terminu realizacji zadania. Szczegóły zmian dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz w poniższym pliku.

 Ogłoszenie o zmianie Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 (323,29 KB)

Zmiana Programu MALUCH + 2021

/17.01.2022 r./


/13.12.2021 r./


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 1535) oraz ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021, poz. 1901), informuje się, że zapisy ww. ustaw umożliwiają beneficjentom programu „MALUCH+” 2021, którzy mają trudności z dokończeniem inwestycji polegających na utworzeniu miejsc opieki w 2021 r., wydatkowanie dofinansowania do 30 listopada 2022 r., pochodzącego ze środków z Funduszu Pracy (art. 1 pkt 20 ww. ustawy) lub środków budżetowych (z rezerwy celowej) wskazane jako tzw. wydatki niewygasające (art. 21 ww. ustawy). Zmiany te dotyczą wszystkich beneficjentów programu „MALUCH+” 2021 tworzących nowe miejsca opieki w ramach modułu 1a, 1b i 3, tj. gmin, osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Powyższa możliwość wymaga uzyskania zgody Wojewody Wielkopolskiego przed dniem 30 listopada 2021 r.

W związku z powyższym, wszystkich zainteresowanych przedłużeniem wykonania zadania dotyczącego tworzenia miejsc do dnia 30 listopada 2022 r., informuje o konieczności złożenia wniosku o zmianę terminu wykonania zadania, którego wzór zamieszcza się poniżej:

Termin składania ww. wniosku upływa z dniem 10 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu).

/29.10.2021 r./


Minister Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75) w związku z art. 109i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1409, z późn. zm.) oraz art. 35a-35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz. U. z 2021 r. poz. 305), ogłasza zmianę Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021, zwanego dalej „Programem”, w zakresie m.in. realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z ustawy o finansach publicznych, obowiązków beneficjentów oraz wojewodów w zakresie promocji Programu „MALUCH+” oraz utworzonych miejsc opieki czy zmian wynikających z Porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie środków Funduszu Pracy.

Wykaz wszystkich szczegółowych zmian zawiera  Ogłoszenie o zmianie programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 (24,17 KB)

Do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, mają zastosowanie „Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”, opublikowane na następującej stronie internetowej: www.gov.pl/web/premier/promocja

Aktualne wytyczne dotyczące działań informacyjnych

W związku z powyższym obowiązkiem informacyjnym oraz innymi zmianami, ogłasza się dodatkowe formularze oświadczeń oraz zmianę następujących dokumentów:

Informacja na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej


Wojewoda Wielkopolski informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 15 stycznia 2021 r. ogłosił rozstrzygnięcie ofert w ramach Programu MALUCH + 2021 – moduł 2, 3, 4 oraz moduł 1a i 1b w zakresie funkcjonowania miejsc.

Wysokość dofinansowania – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel. Dofinansowanie funkcjonowania miejsca opieki wynosi 80 zł miesięcznie na 1 dziecko, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł.

Przypominamy, iż beneficjent zobowiązany jest w terminie do 26 stycznia 2021 r. dostarczyć do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oświadczenie o przyjęciu dotacji/środków Funduszu Pracy dla odpowiedniego modułu, przy czym za datę złożenia uznaje się datę wpływu tych dokumentów do Urzędu.

Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

/21.01.2021 r./


Termin składania oświadczeń o przyjęciu dofinansowania ustala się do dnia 26 stycznia 2021 r. włącznie, przy czym za datę złożenia uznaje się datę wpływu tych dokumentów do Urzędu.

W związku z ogłoszeniem wyników przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 24 listopada 2020 r., zawiadamia się, iż zgodnie z 6.1.1. ww. Programu, beneficjent, którego oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników (moduł 1a i 1b), dostarczyć do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oświadczenie o przyjęciu dotacji dla odpowiedniego modułu. Jednocześnie informuje się, że kwota dofinansowania na funkcjonowanie 1 miejsca zostanie ogłoszona wraz z rozstrzygnięciem pozostałych modułów, tj. do 15 stycznia 2021 r.

Termin składania oświadczeń o przyjęciu dofinansowania ustala się do dnia 3 grudnia 2020 r. włącznie, przy czym za datę złożenia uznaje się datę wpływu tych dokumentów do Urzędu.

Link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

/27.11.2020 r./


Dnia 29 lipca 2020 r. został ogłoszony Konkurs na realizację zadań z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”(edycja 2021) składającego się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.
Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2021 r.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

W ramach modułu 1 i 2 dofinansowywane będą jednostki samorządu terytorialnego (jst), a w ramach modułu 3 i 4 – podmioty prywatne (inne niż jst).

Moduł 1a – (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego:

 • nie więcej, niż 33.000,00 zł na 1 tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym;
 • nie więcej, niż 5.000,00 zł na 1 tworzone miejsce u dziennego opiekuna.

Moduł 1b – (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie). W przypadku wydatków na tworzenie miejsc:

 • nie więcej, niż 30.000,00 zł na 1 tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym;
 • nie więcej, niż 5.000,00 zł na 1 tworzone miejsce u dziennego opiekuna.

Moduł 2 – (dla jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu (również edycji 2020).

Moduł 3 – (dla podmiotów innych niż jst) dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc. W przypadku kosztów tworzenia miejsc:

 • nie więcej, niż 10.000,00 zł na 1 tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym;
 • nie więcej, niż 5.000,00 zł na 1 tworzone miejsce u dziennego opiekuna.

Moduł 4 – (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie opłaty za pobyt, ponoszonej  przez rodziców za 1 dziecko miesięcznie.

W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc w ramach ww. modułów – miesięczna kwota dofinansowania na miejsce zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia Konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie zwiększona.

W pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

Na realizację programu w 2021 roku przeznaczono 450 mln zł, przy czym dofinansowanie nie zostanie przekazane beneficjentom, jeśli ustawa budżetowa na 2021 r. nie będzie przewidywała środków na realizację Programu.

Terminy składania ofert:

 • moduł 1 – od 7 września do 16 października 2020 r.
 • moduły 2, 3 i 4 – od 7 września do 6 listopada 2020 r.

UWAGA! Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty można składać w formie pisemnej do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu, ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Wielkopolskiego Wojewódzkiego w Poznaniu. Liczy się data wpływu do urzędu.

Dokumentem pozwalającym na udział w Konkursie jest kompletnie wypełniony formularz oferty, zgodnie z opisem rubryk/tabel, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania jst/podmiotu, złożony w terminie wraz z wymaganymi załącznikami, w zależności od modułu, o których mowa w pkt 7.2.2. Programu.

Zgodnie z pkt 7.2.3. Programu, ogłasza się, iż do oferty konkursowej w ramach modułu 1 i 3 należy złożyć dodatkowe, następujące dokumenty:

 • program inwestycji (w przypadku inwestycji budowlanej),
 • opis realizacji zadania (w pozostałych przypadkach zamiast programu inwestycji),
 • tytuł prawny do lokalu.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczych w formie spółek cywilnych ogłasza się, iż do każdej oferty konkursowej z osobna należy złożyć uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów spółek cywilnych wraz z aneksami.

Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w następujących terminach:

 • moduł 1 – do 27 listopada 2020 r.,
 • moduły 2-4 – do 15 stycznia 2021 r.

Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2021 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2026 r.

Szczegółowe zasady Konkursu zawiera  Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021.

Z uwagi na obowiązek wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż informacja o prywatności, która dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, składających ofertę w związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 znajduje się w pliku pod nazwą: „Informacja o prywatności”.

MALUCH + 2021 - strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Autor: Róża Domżał
Data utworzenia: 26.08.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 26.08.2020 - 09:58
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.01.2024 - 07:18