MALUCH+ 2019

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, z dniem 16 maja 2022 r. nastąpiło zniesienie stanu epidemii w Polsce.

W związku z powyższym, zmieniony sposób weryfikacji stopnia spełnienia warunku dotyczącego dochowania okresu trwałości w stosunku do miejsc utworzonych ze środków z Programu „MALUCH+” edycji 2017, 2018, 2019 i 2020 obowiązuje do końca listopada 2022 r.  Po tym terminie weryfikacja zapewnienia minimalnego okresu funkcjonowania miejsc następuje zgodnie ze sposobem wskazanym w Programie „MALUCH+” dla odpowiedniej edycji.

Powyższe oznacza, iż już od grudnia 2022 r. powraca konieczność zapewnienia wykorzystania przez dzieci utworzonych miejsc.

/31.05.2022 r./

W związku z ogłoszeniem zmiany treści zapisów Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” edycji 2017, 2018, 2019 i 2020 ogłasza się, że w ramach dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc przypadający w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 6 miesięcy po odwołaniu stanu epidemii, oprócz wymaganego umową sprawozdania z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc, należy także składać poniższe oświadczenie do ww. sprawozdania.

 Oświadczenie do sprawozdania z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc-wzór, opublikowano 20.10.2020 r. (51 KB)

Zmiana Programu MALUCH + edycji 2017, 2018, 2019 i 2020

/20.10.2020 r./

 Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 1 - MALUCH + 2019 - dla gmin

 Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 2 - MALUCH + 2019 — dla gmin

 Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 3 - MALUCH + 2019 - RC lub FP

 Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 3 - MALUCH + 2019 — RC oraz FP

 Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 4 - MALUCH + 2019 - dla podmiotów niegminnych

 Załącznik BF do Sprawozdania z realizacji zadania - Zestawienie wydatków poniesionych na funkcjonowanie miejsc

 Załącznik BN do Sprawozdania z realizacji zadania - Zestawienie wydatków poniesionych na funkcjonowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych

 Załącznik BT do Sprawozdania z realizacji zadania - Zestawienie wydatków poniesionych na tworzenie miejsc - RC lub FP

 Załącznik BT do Sprawozdania z realizacji zadania - Zestawienie wydatków poniesionych na tworzenie miejsc — RC oraz FP

 Sprawozdanie z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc w instytucji - moduł 1, aktualizacja 09.01.2020

 Sprawozdanie z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc w instytucji - moduł 3, aktualizacja 09.01.2020

***

W związku z ogłoszeniem wyników przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 27 lutego 2019r., zawiadamia się, iż zgodnie z 6.1.1. ww. Programu, beneficjent, którego oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników (moduł 1a i 1b, 2, 3 i 4), dostarczyć do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy dla odpowiedniego modułu i przyznanego źródła dofinansowania, a także przedłożyć dokumenty potwierdzające dane zawarte w ofercie i wymagane przez Program.

Termin składania ww. dokumentów ustala się do dnia 8 marca 2019 r. włącznie, przy czym za datę złożenia uznaje się datę wpływu tych dokumentów do Urzędu.

W ramach modułu 1a należy złożyć dokumenty:

 WYNIKI - moduł 1a

 oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 1a);

 Kalkulacja kosztów na tworzenie miejsc - WZÓR - moduł 1 i 3 - zał. do Umowy;

 kalkulacja kosztów na funkcjonowanie miejsc – wzór – moduł 1,2,3 i 4;

 kalkulacja kosztów na funkcjonowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych – wzór – moduł 1,2 i 4;

 oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (moduł 1);

 oświadczenie o reprezentacji Gminy.

Termin składania ww. dokumentów ustala się do dnia 8 marca 2019 r. włącznie, przy czym za datę złożenia uznaje się datę wpływu tych dokumentów do Urzędu.

W ramach modułu 1b należy złożyć dokumenty:

 WYNIKI - moduł 1b

 oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 1b)

 kalkulacja kosztów na tworzenie miejsc – wzór – moduł 1 i 3;

 kalkulacja kosztów na funkcjonowanie miejsc – wzór – moduł 1,2,3 i 4;

 kalkulacja kosztów na funkcjonowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych – wzór – moduł 1,2 i 4;

 oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (moduł 1);

 oświadczenie o reprezentacji Gminy

Termin składania ww. dokumentów ustala się do dnia 8 marca 2019 r. włącznie, przy czym za datę złożenia uznaje się datę wpływu tych dokumentów do Urzędu.

W ramach modułu 2 należy złożyć dokumenty:

 WYNIKI - moduł 2

 oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 2)

 kalkulacja kosztów na funkcjonowanie miejsc – wzór – moduł 1,2,3 i 4;

 Kalkulacja kosztów na funkcjonowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki - wzór moduł 1, 2 i 4

 oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (moduł 2)

 oświadczenie o reprezentacji Gminy

Termin składania ww. dokumentów ustala się do dnia 8 marca 2019 r. włącznie, przy czym za datę złożenia uznaje się datę wpływu tych dokumentów do Urzędu.

W ramach modułu 3 należy złożyć dokumenty:

 WYNIKI - moduł 3

 oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 3)

 oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 3)

 kalkulacja kosztów na tworzenie miejsc – wzór – moduł 1 i 3;

 kalkulacja kosztów na funkcjonowanie miejsc – wzór – moduł 1,2,3 i 4;

 oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (moduł 3);

 oświadczenie rodziców o fakcie zakwalifikowania się do Programu MALUCH + 2019 – moduł 3 i 4;

 oświadczenie o reprezentacji Podmiotu.

Termin składania ww. dokumentów ustala się do dnia 8 marca 2019 r. włącznie przy czym za datę złożenia uznaje się datę wpływu tych dokumentów do Urzędu.

W ramach modułu 4 należy złożyć dokumenty:

 WYNIKI - moduł 4, aktualizacja 26 marca 2019 r.

 oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 4)

 kalkulacja kosztów na funkcjonowanie miejsc – wzór – moduł 1,2,3 i 4;

 kalkulacja kosztów na funkcjonowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych – wzór – moduł 1,2 i 4;

 oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (moduł 4);

 oświadczenie rodziców o fakcie zakwalifikowania się do Programu MALUCH + 2019 – moduł 3 i 4;

 oświadczenie o reprezentacji Podmiotu.

Termin składania ww. dokumentów ustala się do dnia 8 marca 2019 r. włącznie, przy czym za datę złożenia uznaje się datę wpływu tych dokumentów do Urzędu.

 MALUCH + 2019 - moduł 1a — oferty niezakwalifikowane, opublikowano 1 marca 2019 r.

 MALUCH + 2019 - moduł 3 — oferty niezakwalifikowane, opublikowano 1 marca 2019 r.

 MALUCH + 2019 - moduł 4 — oferty niezakwalifikowane, opublikowano 1 marca 2019 r.

/Aktualizacja 28 lutego 2019 r./

***

Celem Programu „MALUCH+” 2019 jest udzielenie finansowego wsparcia prowadzącym instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat 3 lub zamierzających prowadzić takie instytucje.

Dofinansowanie będzie przeznaczane na tworzenie oraz utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów. Na Program przeznaczono 450 mln złotych z dwóch źródeł: środki z budżetu państwa – 250 mln oraz środki Funduszu Pracy – 200 mln.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty), o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, ze zm.).

Działania na rzecz tworzenia i utrzymania miejsc w instytucjach opieki dla najmłodszych dzieci zostały określone w 4 modułach:

 • moduł 1a (dla jst) – dofinansowane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie [dane należy podać wg tabeli 12 publikacji GUS „Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30 VI)”] i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);
 • moduł 1b (dla jst) – dofinansowywane będą zadania tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:
 1. funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,
 2. nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie [dane należy podać wg tabeli 12 publikacji GUS „Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30 VI)”] lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

O dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki w module 1a i 1b może również ubiegać się gmina, która prowadzi inwestycje mieszkaniowe w obszarze programu „Mieszkanie+”. Środki z Programu „MALUCH+” mogą wesprzeć tworzenie instytucji opieki dla dzieci do lat 3 na terenie inwestycji powstających w ramach programu „Mieszkanie+”.

 • moduł 2 (dla jst) – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jst z udziałem Programu (tj. wcześniejszych edycji);
 • moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowywane będą zadania utworzenia nowych miejsc opieki oraz ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc;
 • moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w instytucjach opieki.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Termin składania ofert:

 • dla modułu 1a i 1b – 28 grudnia 2018 r.
 • dla modułu 2 – 28 grudnia 2018 r.
 • dla modułu 3 – 28 grudnia 2018 r.
 • dla modułu 4 – 28 grudnia 2018 r.

Formularz oferty składa się w formie papierowej lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Oferty w formie papierowej można składać osobiście w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, uwzględniając położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji lub nadesłać z dopiskiem na kopercie: „Oferta na konkurs „MALUCH +” 2019”.

Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesyłać na konto urzędu wojewódzkiego, wpisując w temacie np. dla modułu 3: „Oferta MALUCH+ 2019 – moduł 3 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_podmiotu_którego_dotyczy_oferta” (zasady składania ofert opisane są w pkt. 7 Programu).

Dokumentem pozwalającym na udział w Konkursie jest kompletnie wypełniony formularz oferty, zgodnie z opisem rubryk/tabel, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania jst/podmiotu, złożony w terminie wraz z wymaganymi załącznikami, w zależności od modułu, o których mowa w pkt 7.2.2. Programu.

Zgodnie z pkt 7.2.3. Programu, ogłasza się, iż do oferty konkursowej w ramach modułu 1 i 3 należy złożyć następujące dokumenty: - program inwestycji (w przypadku inwestycji budowlanej), opis realizacji zadania (w miejsce programu inwestycji), tytuł prawny do lokalu. Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczych w formie spółek cywilnych ogłasza się, iż do każdej oferty konkursowej z osobna należy złożyć uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów spółek cywilnych wraz z aneksami.

Szczegółowe zasady Konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

MALUCH + 2019 - strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Z uwagi na obowiązek wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż informacja o prywatności, która dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, składających ofertę w związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 znajduje się w pliku pod nazwą: „Informacja o prywatności”.

Autor: Róża Domżał
Data utworzenia: 03.12.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.12.2018 - 13:37
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.05.2022 - 11:19