Zmiana programu MALUCH+2017, 2018, 2019, 2020

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, z dniem 16 maja 2022 r. nastąpiło zniesienie stanu epidemii w Polsce.

W związku z powyższym, zmieniony sposób weryfikacji stopnia spełnienia warunku dotyczącego dochowania okresu trwałości w stosunku do miejsc utworzonych ze środków z Programu „MALUCH+” edycji 2017, 2018, 2019 i 2020 obowiązuje do końca listopada 2022 r.  Po tym terminie weryfikacja zapewnienia minimalnego okresu funkcjonowania miejsc następuje zgodnie ze sposobem wskazanym w Programie „MALUCH+” dla odpowiedniej edycji.

Powyższe oznacza, iż już od grudnia 2022 r. powraca konieczność zapewnienia wykorzystania przez dzieci utworzonych miejsc.

/31.05.2022 r./

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.), ogłasza zmianę Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – edycji 2017, 2018, 2019, 2020.

Wobec wydanego 10 kwietnia 2020 r. przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ograniczeń liczby dzieci mogących korzystać z instytucjonalnych form opieki, nałożonych wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej [Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567] z późniejszymi aktualizacjami), a także zagrożeń związanych z zamknięciem lub ograniczeniem pracy placówek w związku z kwarantanną nałożoną na całą instytucję lub część jej pracowników i podopiecznych oraz czasowych lub stałych rezygnacji przez rodziców z miejsc opieki lub absencji w związku z trwaniem epidemii COVID-19, wprowadza się następujące zmiany do Programu „MALUCH+”:

  • Zmianie ulega określenie sposobu  weryfikacji stopnia spełnienia warunku dotyczącego dochowania okresu trwałości w stosunku do miejsc utworzonych ze środków edycji 2017, 2018, 2019 i 2020 przez okres od 1 stycznia 2020 r. do 6 miesięcy po odwołaniu stanu epidemii. Jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałe podmioty, które utworzyły nowe miejsca opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów przy współudziale środków z programu „MALUCH+” 2017, 2018, 2019 i 2020 pozostaną dalej zobowiązane do dochowania minimalnego okresu funkcjonowania tych miejsc przez 5 lat, tj. dla edycji 2017 do 2022 r., dla edycji 2018 do 2023 r., dla edycji 2019 do 2024 r. i dla edycji 2020 do 2025 r. na poziomie 75% dla edycji 2017 i 2018 oraz 60% dla edycji 2019 i 2020 miejsc. Jednakże ulega zmianie warunek dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc w taki sposób, że miejsca te nie będą musiały być wykorzystane, tj. fizycznie obsadzone, lecz podmioty prowadzące instytucje opieki będą zobowiązane do pozostawania w gotowości do przyjęcia dzieci na te miejsca.
  • W edycji 2017 wprowadza się zastosowanie zasady, zgodnie z którą okres trwałości nie dotyczy tych okresów, w których instytucja nie funkcjonuje, czyli np. przerwy wakacyjnej, świątecznej itd.
Autor: Adam Jezierski
Data utworzenia: 04.09.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.09.2020 - 07:15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.05.2022 - 11:25