Inwestycje i Zagospodarowanie Przestrzenne

Do zakresu działania Oddziału Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego należą:

I. Zadania wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:

1) ocena zgodności uchwał w sprawie uchwalenia studium oraz uchwalenia planu miejscowego wraz z dokumentacją planistyczną z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) opracowywanie wniosków do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

3) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ich zgodności z ustaleniami programów zawierających zadania rządowe;

Kontakt:

4) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zadań rządowych;

Kontakt:

5) prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach zamkniętych;

Kontakt:

6) prowadzenie postępowań w zakresie kontroli terminowości wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Kontakt:

Pliki do pobrania

II. Zadania wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

1) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich;

Kontakt:

2) wymierzanie kar za niewydanie w terminie ustawowym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w odniesieniu do postępowań prowadzonych przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu;

Kontakt:

Pliki do pobrania:

 Terminy przekazywania przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu z terenu województwa wielkopolskiego informacji o prowadzonych postępowaniach i wydanych decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych

3) rozpatrywanie odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydanych przez starostów;

4) rozpatrywanie odwołań od decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg gminnych i powiatowych (dla postępowań wszczętych przed dniem 10 września 2008 r. i nie zakończonych decyzją ostateczną).

Kontakt:

Pliki do pobrania:

 Pismo Wojewody Wielkopolskiego z 22 stycznia 2013 r. dotyczące postępowań o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych

5) wydawanie dzienników budowy dla inwestycji realizowanych na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich.

Kontakt:

III. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych, na mocy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Kontakt:

IV. Zadania wynikające z ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

Kontakt:

V. Zadania wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Kontakt:

VI. Zadania wynikające z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Kontakt:

VII. Zadania wynikające z ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

Kontakt:

VIII. Wprowadzanie obszaru udokumentowanego złoża kopaliny do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

Kontakt:

Zarządzenia zastępcze w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

IX. Zadania wynikające z:

  • ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
  • ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Kontakt:

X. Uzgadnianie tras pielgrzymek na terenie województwa wielkopolskiego na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Kontakt:

Ważne informacje:

Podanie należy złożyć na 30 dni przed rozpoczęciem z korzystania drogi w sposób szczególny.
Do podania należy załączyć szczegółowy przebieg proponowanej trasy.

 Komunikat wojewody śląskiego w sprawie „sezonu pielgrzymkowego” na rok 2016.

Autor: Marcin Karpiński, Grzegorz Dobkiewicz
Data utworzenia: 24.03.2007
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.06.2012 - 11:28
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.01.2023 - 09:56