Dziennik nr 201 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 grudnia 2007 r.

Nr 201

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4612

nr XII/94/2007 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Suchy Las - rejon ulicy Naktarowej dla działki o nr ew. 366/8

 
4613

nr XII/58/2007 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego i funkcyjnego, za wysługę lat za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

 
4614

nr XII/59/2007 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych, przedmiotowych, artystycznych i sportowych dla uczniów

 
4615

nr XII/81/2007 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta i Gminy Ostrzeszów

 
4616

nr 69/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie

 
4617

nr XIII/96/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 kwietnia 2007 roku dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
4618

nr IX/54/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008 - 2012

 
4619

nr XII/84/07 Rady Gminy Siedlec z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na rok 2008

 
4620

nr XII/85/07 Rady Gminy Siedlec z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Związku Międzygminnego "Obra" do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, powierzonych Związkowi

 
4621

nr XII/87/07 Rady Gminy Siedlec z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr VII/61/03 Rady Gminy Siedlec z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw

 
4622

nr XII/91/07 Rady Gminy Siedlec z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej

 
4623

nr XII/72/2007 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4624

nr XII/73/2007 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4625

nr XII/74/2007 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
4626

nr XII/75/2007 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od p[osiadania psów na 2008 rok

 
4627

nr XII/81/2007 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Nekla ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
4628

nr XI/51/2007 Rady Gminy Doruchów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania

 
4629

nr XV/149/07 Rady Miejskiej Kościana dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
4630

nr XIV/96/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 
4631

nr XIV/97/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Krobia, jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

 
4632

nr XIV/99/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego na rok 2008 wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 
4633

nr XII/95/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego

 
4634

nr XV/100/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Okonek w 2008 roku

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
4635

z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Kalisza

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 08:41