Domy pomocy społecznej

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

Zezwolenia na prowadzenie domów pomocy społecznej:

  •  Wniosek o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej,
  • kopia* dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom
  • opinie potwierdzające spełnianie wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarnej wydanych przez powołane do tego służby, w przypadku nowych obiektów, rozbudowy lub oddania do użytku windy także poświadczeń budowlanych
  • statut i regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub ich projekty
  • w przypadku gdy z wnioskiem występuje: Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje stowarzyszenia, inne osoby prawne i osoby fizyczne, także dokumenty potwierdzające status prawny podmiotów przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców lub zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informację o sposobie finansowania domu, zaświadczenie (od lekarza medycyny pracy), że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem, zaświadczenie albo oświadczenie* o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaświadczenie albo oświadczenie* o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem oraz poświadczony odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej oraz informacje zawierające następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu osoby kierującej placówką.

Ważność dokumentów wynosi 3 miesiące od daty ich wydania.

*Kodeks postępowania administracyjnego art. 76a § 1. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu. Organ administracji publicznej zażąda udzielenia odpisu lub wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać ich nie może. Gdy organ uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie.

§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

§ 2b.Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia

poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu.

§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego
w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.

§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego dokumentu.

**Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 Informacja o prywatności
   
Opłaty:
nie podlega opłacie skarbowej

Sposób informowania o rozstrzygnięciu:
na piśmie, w formie decyzji administracyjnej

Miejsce prowadzenia sprawy:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Polityki Społecznej, al. Niepodległości 16/18, VIII piętro, bud. A, pok. 871, tel.: 61 854 18 32, 61 854 16 38, 61 854 18 23

Autor: Hanna Zawadka
Data utworzenia: 24.03.2007
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 08.06.2012 - 11:03
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.01.2021 - 19:27