Wydział Polityki Społecznej

 1. Pomoc społeczna

  1.  Rejestr Domów Pomocy Społecznej, opublikowano 5 września 2019 r.
  2.  Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, aktualizacja 30 sierpnia 2019 r.
  3.  Wykaz środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opublikowano 13 sierpnia 2019 r.
  4.  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, opublikowano 11 lipca 2018 r.
  5.  Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej - opublikowano 19 września 2019 r.
  6.  Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w placówkach dla osób bezdomnych - stan na listopad 2019 r., aktualizacja 25 listopada 2019 r..
  7.  Rejestr zatwierdzonych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców, opublikowano 7 maja 2017 r.
 2. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

  1.  Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwenycjnych ośrodków preadopcyjnych, aktualizacja 8 października 2019 r.
  2.  Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, aktualizacja 19 listopada 2019 r.
 3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  1.  Wykaz podmiotów udzielających specjalistycznego poradnictwa osobom doznającym przemocy w rodzinie - 16 lipca 2019 r
 4. Rynek pracy

  1.  Wykaz zakładów aktywności zawodowej, aktualizacja 6 listopada 2019 r.
  2.  Wykaz zakładów pracy chronionej, aktualizacja 6 listopada 2019 r.
  3.  Rejestr Klubów Integracji Społecznej, opublikowano 16 kwietnia 2019
  4.  Rejestr Centrów Integracji Społecznej - aktualizacja 25 listopada 2019 r.
  5.  Wykaz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, opublikowano 19 lipca 2019 r.
  6.  Wykaz ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, aktualizacja 9 września 2019 r
 5. Inne

  1.  Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych - opublikowano 21 maja 2019 r.
Autor: Nazwiska w załączonych plikach
Data utworzenia: 18.03.2010
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.07.2012 - 14:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.11.2019 - 11:43