Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2010 roku, cz. 7. [poz. 601-641]

Treść archiwalna

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 01.01.2010 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
601 spełnianie standardów sług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. nr 47 z 2007 r. poz. 314) Urząd Pracy w Pile, Al. Niepodległości 24, 64-920 Piła 7.12-28.12.2010 Wydział Polityki Społecznej
602 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz 6.12-14.12.2010 Wydział Polityki Społecznej
603 wydatkowanie środków finansowych, w tym badanie dokumentów potwierdzających ponoszenie wydatków w celu ustalenia ich struktury, celowości oraz wielkości zaciąganych zobowiązań, planowanie i realizacja inwestycji finansowych ze środków budżetu państwa, gospodarowanie środkami z rachunku dochodów własnych, stosowanie procedur kontroli zarządczej, prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie, ul. Kościuszki 88, 64-700 Czarnków 1.12-7.12.2010 Wydział Finansów i Budżetu
604 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa 8.12-17.12.2010 Wydział Finansów i Budżetu
605 ewidencja działalności gospodarczej Urząd Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno 6.12-9.12.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
606 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Lubaszu, ul. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz 10.12.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
607 realizacja zadań zleconych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miejski w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica 10.12.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
608 ocena prawidłowości korzystania z uprawnienia do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [pobierz wystąpienie pokontrolne] Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicium domowe”, ul. Bednarska 4, 60-567 Poznań 6.12-17.12.2010 Wydział Polityki Społecznej
609 kontrola wydatkowania w 2009 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las 7.12.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
610 kontrola wydatkowania w 2009 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno 13.12.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
611 Gospodarka wodna i ochrona wód – zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w roku 2009 r.[pobierz wystąpienie pokontrolne] [pobierz protokół] Starostwo Powiatowe we Wrześni ul. Chopina 10 13.12-17.12.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
612 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r. Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew 3.12.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
613 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań 7.12.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
614 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r. Urząd Miejski w Śremie, pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem 10.12.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
615 zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Klęka – Żerków – etap II”, realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin 9.12-17.12.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
616 zadanie pn. „Przebudowa drogi Bachorzew-Wilkowyja Etap II (Gmina Jarocin)” realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[pobierz wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin 9.12-17.12.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
617 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015- Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 10, 63-700 Krotoszyn 8.12-17.12.2010 Wydział Finansów i Budżetu
618 spełnianie standardów sług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 marca 2007 r. w prawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. nr 47 z 2007 r. poz. 314) Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy, ul. Piastów 2, 62-400 Słupca 9.12-31.12.2010 Wydział Polityki Społecznej
619 spełnianie przez pracodawcę wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej – Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” Tadeusz Bąkowski, ul. Leśna 61, 62-540 Kleczew 8.12-9.12.2010 Wydział Polityki Społecznej
620 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS. I-7.9016/3-86/09 z 17 czerwca 2009 r.[pobierz wystąpienie pokontrolne] Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” ul. Grunwaldzka 10, 63-100 Śrem 10.12-15.12.2010 Wydział Polityki Społecznej
621 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły – Janina Borkowicz 7.12.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
622 w zakresie dotyczącym działań pracowników GOPS w związku ze skargą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca 7.12-21.12.2010 Wydział Polityki Społecznej
623 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły – Julita Sopolińska 8.12.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
624 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły – Marzena Szczudlik 9.12.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
625 trwałość projektu „Stypendia unijne dla uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Goraju oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance” [pobierz zalecenia pokontrolne] Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 7.12-10.12.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
626 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] tłumacz przysięgły – Maria Bazyluk 8.12.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
627 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiat jaki jest prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Doruchowie, ul. Rolna 5, 63-505 Doruchów 14.12-29.12.2010 Wydział Polityki Społecznej
628 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań 9.12-21.12.2010 Wydział Finansów i Budżetu
629 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań 9.12-21.12.2010 Wydział Finansów i Budżetu
630 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015- Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r Starostwo Powiatowe w Złotowie, al. Piastów 32, 77-400 Złotów 9.12-22.12.2010 Wydział Finansów i Budżetu
631 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 listopada 2, 64-600 Oborniki 9.12-22.12.2010 Wydział Finansów i Budżetu
632 przestrzeganie warunków pozwolenia wojewody Wielkopolskiego nr 1/2008 z 11 marca 2008 roku na nabywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ww. ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Artur Nowak Piccolo Sprzedaż Broni, Amunicji i Fajerwerków w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 72A 16.12.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
633 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły – Magda Potok 14.12.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
634 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły – Wojciech Młynarz 16.12.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
635 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły – Sebastian Gryza 20.12.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
636 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] tłumacz przysięgły – Anna Bogdan 15.12.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
637 prawidłowość wykonania powierzonego zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych z rezerwy celowej, na podstawie par. 5 ust. 1 porozumienia zawartego w dniu 13 maja 2010 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań w sprawie realizacji projektu „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy” wykonywanego w ramach Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” Urząd Miasta Poznań, pl. Kolegiacki 17,
61-841 Poznań
20.12.-29.12.2010 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
638 Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-7.9016/3-59/09 z 22 czerwca 2009 r. [pobierz wystąpienie pokontrolne] Stowarzyszenie Młodzieżowe Oratorium św. Dominika Savio ul. Fikusowa 10, 62-502 Konin 16.12- 23.12.2010 przedłużono do 31.12.2010 Wydział Polityki Społecznej
639 rzeczowa realizacja umowy w sprawie zlecenia realizacji doposażenia służb granicznych w lotniczym przejściu granicznym Poznań- Ławica, zawartej w dniu 13 września 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Portem Lotniczym Poznań-Ławica Sp. z o.o. Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o., ul. Bukowska 285,
60-189 Poznań
20.12-23.12.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
640 wyjaśnienie skargi Urząd Miejski w Poznaniu, Plac Kolegiacki 17, 61-843 Poznań 20.12.-31.12.2010 Wydział Polityki Społecznej
641 realizacja zadań statutowych oraz zaleceń pokontrolnych Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego
w Poznaniu,
ul. Szwajcarska 5
30.12.2010-14.01.2011 Wydział Polityki Społecznej

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 14.12.2010
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 09:32