Uznanie za repatrianta

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (j.t. Dz. U. 2022 poz. 1105);

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymogów dotyczących dokumentów dołączanych do wniosku (Dz.U. 2018 poz. 1199)

Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz.U. 2023 poz. 775)

Miejsce załatwienia:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
Wydział Polityki Społecznej, p. 768
tel. 61 854 10 52, mail: ps@poznan.uw.gov.pl

Niezbędne dokumenty i załączniki:

 • wniosek wraz z aktualną, wyraźną fotografią,
 • decyzja konsula o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia lub dokumenty niezbędne do wydania takiej decyzji, o których mowa w art. 6 ustawy o repatriacji (nie dotyczy osób wnioskujących o uznanie za repatrianta w trybie art. 16 ust. 2a ustawy o repatriacji),
 • poświadczona urzędowo kopia dokumentu potwierdzającego tożsamości i obywatelstwo wnioskodawcy,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • skrócony odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny,
 • życiorys,
 • poświadczona urzędowo kopia karty pobytu,
 • zaświadczenie, że wnioskodawca pobierał naukę w wyższej szkole na podstawie przepisów o podejmowaniu i odbywaniu studiów przez osoby nie będące obywatelami polskimi,
 • zaświadczenie potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania przed dniem wejścia w życie ustawy, 1 stycznia 2001 r., na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej,
 • odpis dyplomu (art. 16 ust. 1 ustawy o repatriacji),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego (art. 16 ust. 2 ustawy o repatriacji).

Absolwenci szkół wyższych korzystający z zapisu art. 16 ust. 1 ustawy o repatriacji powinni złożyć wniosek w terminie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej.

Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w holu budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu lub w wybranej delegaturze.

Obowiązujące opłaty:

 • zwolniono

Obowiązujące formularze:

Sposób informowania o rozstrzygnięciu:

 • decyzja przesłana za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
Autor: Kamila Kaczmarczyk
Data utworzenia: 09.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.01.2024 - 08:51
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.01.2024 - 08:51