Informacja dla repatrianta

Repatriant otrzymuje:

Jednorazową, bezzwrotną pomoc finansową ze środków budżetu państwa, którą wypłaca starosta w postaci zasiłków tj:

  • zasiłek transportowy
  • zasiłek na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie
  • zasiłek szkolny

Decyzje w sprawach dotyczących wymienionych powyżej trzech form pomocy wydaje Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji. Decyzję przesyła do wypłaty staroście właściwemu z uwagi na stałe miejsce zamieszkania repatrianta (art. 17 ust. 1, 5 i 8 ustawy o repatriacji).

Zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z remontem lokalu mieszkalnego, adaptacją lub wyposażeniem mieszkania.

Starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się repatrianta udziela pomocy finansowej w drodze decyzji, na wniosek repatrianta, na częściowe pokrycie kosztów przezeń poniesionych w wysokości do 6 000,00 na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny repatrianta, prowadzącego wspólnie z nim gospodarstwo domowe. Kwota pomocy, ulega corocznie od dnia 1 stycznia podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.

Zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Zwrot części kosztów następuje na podstawie umowy zawartej między repatriantem a starostą. Kosztami podnoszenia kwalifikacji zawodowych są: opłaty za naukę (kursy) oraz opłaty za uzyskanie świadectwa lub tytułu kwalifikacyjnego.

Umowa zawarta przez repatrianta ze starostą powinna określać:

  • zasady wypłacania i wysokość zwracanej kwoty;
  • prawa i obowiązki stron umowy, w tym zobowiązanie repatrianta do zwrotu kwoty na zasadach określonych przez starostę, w przypadku nieuzasadnionego przerwania nauki lub jej niepodjęcia.

Zwrotowi podlega kwota w wysokości połowy kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, nie więcej jednak niż równowartość dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień zawarcia umowy.

Autor: Kamila Kaczmarczyk
Data utworzenia: 09.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.01.2024 - 08:25
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.01.2024 - 09:57