MALUCH plus 2017

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, z dniem 16 maja 2022 r. nastąpiło zniesienie stanu epidemii w Polsce.

W związku z powyższym, zmieniony sposób weryfikacji stopnia spełnienia warunku dotyczącego dochowania okresu trwałości w stosunku do miejsc utworzonych ze środków z Programu „MALUCH+” edycji 2017, 2018, 2019 i 2020 obowiązuje do końca listopada 2022 r.  Po tym terminie weryfikacja zapewnienia minimalnego okresu funkcjonowania miejsc następuje zgodnie ze sposobem wskazanym w Programie „MALUCH+” dla odpowiedniej edycji.

Powyższe oznacza, iż już od grudnia 2022 r. powraca konieczność zapewnienia wykorzystania przez dzieci utworzonych miejsc.

/31.05.2022 r./

W związku z ogłoszeniem zmiany treści zapisów Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” edycji 2017, 2018, 2019 i 2020 ogłasza się, że w ramach dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc przypadający w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 6 miesięcy po odwołaniu stanu epidemii, oprócz wymaganego umową sprawozdania z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc, należy także składać poniższe oświadczenie do ww. sprawozdania.

 Oświadczenie do sprawozdania z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc-wzór, opublikowano 20.10.2020 r. (51 KB)

Zmiana Programu MALUCH + edycji 2017, 2018, 2019 i 2020

/20.10.2020 r./

/4 stycznia 2018 r./

/11 września 2017 r./

Informacja dla beneficjentów Programu

Zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DSR.V.843.1.98.2017.DM z dnia 30 sierpnia 2017 r., uprzejmie informujemy, iż środki niewykorzystane w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 nie zostaną powtórnie rozdzielone na beneficjentów żadnego z czterech modułów Programu.

***

Ogłoszenie wyników MALUCH plus 2017

Działając na podstawie pkt 9.13. Programu Wojewoda Wielkopolski ogłasza podział przyznanych środków w województwie, na poszczególnych beneficjentów Programu.

Wielkopolska otrzymała 16.368.581,10 zł, co stanowi 10,84% środków w skali kraju:

 • na moduł 1 przeznaczono 1.953.355,1 zł,
 • na moduł 2 przeznaczono 8.803.347 zł (7.272.860 zł  dla instytucji niegminnych i 1.530.487 zł dla gmin),
 • na moduł 3 przeznaczono 552.000 zł,
 • na moduł 4 przeznaczono 5.077.879 zł.

Kwoty dotacji dla poszczególnych beneficjentów znajdują się w plikach zamieszczonych poniżej.

/7 lutego 2017 r./

***

Na podstawie pkt 7.2.1. ww. Programu zobowiązuje się Podmioty niegminne (w ramach modułu 2, 3 i 4) do poinformowania rodziców o fakcie zakwalifikowania się do ww. Programu, o kwocie przyznanej dotacji na jedno dziecko w ujęciu miesięcznym oraz o okresie dofinansowania, w terminie 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia przez Wojewodę podziału środków.

W związku z tym, zamieszcza się plik pod nazwą „Oświadczenie zbiorcze rodziców” (wzór), w których poprzez złożenie podpisów, rodzice mogą poświadczyć, że zostali poinformowani o udziale w ww. Programie. Oświadczenia te, dla każdej z instytucji osobno, która jest objęta dofinansowaniem, należy składać do dnia podpisania umowy z Wojewodą, zgodnie z pkt 7.2.2. (moduł 2).

Beneficjentów z modułu 3 i 4 zobowiązuje się do złożenia ww. oświadczeń wraz z uwierzytelnioną kopią wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów, którego uzyskanie jest niezbędne do realizacji drugiej części zadania dotyczącej funkcjonowania miejsc.

 Oświadczenie zbiorcze rodziców

/7 lutego 2017 r./

***

Działając na podstawie punktu 7.1.1. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017, zobowiązuje się podmioty ubiegające się o dotacje w ramach modułu 3 i 4, do złożenia dokumentu pod nazwą: „Harmonogram rzeczowo-finansowy”, który składać należy wraz z oświadczeniem o przyjęciu dotacji i kalkulacją kosztów. Wzór harmonogramów dla danego modułu zamieszcza się w plikach poniżej.

 1.  MALUCH plus 2017 - moduł 1 - Oświadczenie o przyjęciu dotacji - wzór
 2.  MALUCH plus 2017 - moduł 2 - Oświadczenie o przyjęciu dotacji - wzór dla gmin
 3.  MALUCH plus 2017 - moduł 2 - Oświadczenie o przyjęciu dotacji - wzór dla uczelni i podmiotow niegminnych
 4.  MALUCH plus 2017 - moduł 3 - Oświadczenie o przyjęciu dotacji - wzór
 5.  MALUCH plus 2017 - Harmonogram rzeczowo-finansowy - moduł 3 - wzór
 6.  MALUCH plus 2017 - moduł 4 - Oświadczenie o przyjęciu dotacji - wzór
 7.  MALUCH plus 2017 - Harmonogram rzeczowo-finansowy - moduł 4- wzór

***

Działając na podstawie punktu 9.5. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 zamieszcza się wykaz ofert odrzuconych z modułu 4, w wyniku postępowania konkursowego.

 Lista ofert niezakwalifikowanych do dofinansowania MALUCH plus 2017 moduł 4

Działając na podstawie punktu 9.5. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 zamieszcza się wykaz ofert odrzuconych z modułu 2 i modułu 3, w wyniku postępowania konkursowego.

 1.  Lista ofert niezakwalifikowanych do dofinansowania MALUCH plus 2017 moduł 2.
 2.  Lista ofert niezakwalifikowanych do dofinansowania MALUCH plus 2017 moduł 3

/30 grudnia 2016 r./

***

Działając na podstawie punktu 10.2. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 , w związku z punktem 7.1.1., zobowiązuje się podmioty ubiegające się o dotacje w ramach ogłoszonego Konkursu „MALUCH plus” 2017 do złożenia kalkulacji kosztów przewidzianych do realizacji zadania, zgodnie z informacją o kosztach kwalifikowanych, na odpowiednich formularzach, których wzory udostępnia się w plikach na tej stronie internetowej, w terminie 11 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (moduł 1) lub w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników przez Wojewodę (moduły 2, 3 i 4).

Informacje o kosztach kwalifikowanych ponoszonych z dotacji (dla wszystkich modułów), które należy ująć we wspomnianej kalkulacji kosztów, zamieszcza się w pliku poniżej.

 1.  Informacja o kosztach kwalifikowanych ponoszonych z dotacji MALUCH plus 2017
 2.  Kalkulacja kosztów - moduł 1.
 3.  Kalkulacja kosztów - moduł 2.
 4.  Kalkulacja kosztów - moduł 3.
 5.  Kalkulacja kosztów - moduł 4.

***

Kolejne informacje związane z Programem, będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informacji udziela Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia tel. 61 854 12 08.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Załączniki:

Autor: Róża Domżał
Data utworzenia: 22.11.2016
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 22.11.2016 - 09:40
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.05.2022 - 11:21