MALUCH – edycja 2015

Na podstawie punktu 7.16. Programu, zgodnie z § 3 ust. 1 Porozumień z Gminami oraz zgodnie z § 3 ust. 1 Umów z Podmiotami niegminnymi i Uczelniami, zamieszcza się wzory formularzy sprawozdań dla poszczególnych modułów, z realizacji zadań w 2015 r.:
 Sprawozdanie z realizacji zadania - modul 1.
 Sprawozdanie z realizacji zadania - modul 2.
 Sprawozdanie z realizacji zadania - modul 3.
 Sprawozdanie z realizacji zadania - modul 4.

 

***

Informuje się, że kwalifikacja ofert w ramach Konkursu „MALUCH – edycja 2015” dla modułu 3 i 4, dokonana przez Wojewodę Wielkopolskiego, została zakończona.

* * *

Działając na podstawie punktu 6.1. i punktu 6.2.3. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015” zamieszcza się w pliku wykaz ofert odrzuconych w wyniku postępowania konkursowego, w ramach modułu 3.

 Maluch 2015 – moduł 3 – wykaz ofert odrzuconych

* * *

Zgodnie z punktami 7.1. i 7.14. ww. Programu, ogłasza się w plikach wzory oświadczeń o przyjęciu dotacji oraz wzory umów dla podmiotów niegminnych oraz uczelni i podmiotów współpracujących, w ramach modułu 3 i 4.

Oświadczenia o przyjęciu dotacji należy złożyć w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

* * *

Działając na podstawie punktu 7.13. ww. Programu, informuje się o zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń budżetu państwa z tytułu niewykonania (niepełnego wykonania) zadania, w tym, w zakresie dochowania minimalnego okresu funkcjonowania instytucji i miejsc opieki, dofinansowanych z tego Programu poprzez zastosowanie weksla in blanco, wobec podmiotów niegminnych oraz uczelni i podmiotów współpracujących, w ramach modułów 3 i 4.

* * *

Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

- w terminie:

  • dla modułu 1 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.
  • dla modułu 3 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.
  • dla modułu 4 – do dnia 22 kwietnia 2015 r.

* * *

Szczegółowe zasady Konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015” zamieszczony wraz z załącznikami na stronie www.mpips.gov.pl

* * *

Informacji udziela Wydział Polityki Społecznej tel. 61 854 12 08 i 61 854 16 38.

Działając na podstawie punktu 7.1. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015” zobowiązuje się podmioty ubiegające się o dotacje w ramach ogłoszonego Konkursu „MALUCH – edycja 2015” do złożenia kalkulacji kosztów przewidzianych do realizacji zadania, zgodnie z informacją o kosztach kwalifikowanych, na formularzach, których wzory udostępnia się w plikach na tej stronie internetowej, w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników.

Ponadto, poniżej zamieszcza się informacje o kosztach kwalifikowanych, które należy ująć we wspomnianej kalkulacji kosztów.

Autor: Katarzyna Marnocha, Katarzyna Grafka
Data utworzenia: 11.02.2015
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.02.2015 - 13:21
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.08.2020 - 10:48