MALUCH+ 2018

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, z dniem 16 maja 2022 r. nastąpiło zniesienie stanu epidemii w Polsce.

W związku z powyższym, zmieniony sposób weryfikacji stopnia spełnienia warunku dotyczącego dochowania okresu trwałości w stosunku do miejsc utworzonych ze środków z Programu „MALUCH+” edycji 2017, 2018, 2019 i 2020 obowiązuje do końca listopada 2022 r.  Po tym terminie weryfikacja zapewnienia minimalnego okresu funkcjonowania miejsc następuje zgodnie ze sposobem wskazanym w Programie „MALUCH+” dla odpowiedniej edycji.

Powyższe oznacza, iż już od grudnia 2022 r. powraca konieczność zapewnienia wykorzystania przez dzieci utworzonych miejsc.

/31.05.2022 r./

W związku z ogłoszeniem zmiany treści zapisów Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” edycji 2017, 2018, 2019 i 2020 ogłasza się, że w ramach dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc przypadający w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 6 miesięcy po odwołaniu stanu epidemii, oprócz wymaganego umową sprawozdania z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc, należy także składać poniższe oświadczenie do ww. sprawozdania.

 Oświadczenie do sprawozdania z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc-wzór, opublikowano 20.10.2020 r. (51 KB)

Zmiana Programu MALUCH + edycji 2017, 2018, 2019 i 2020

/20.10.2020 r./

23 listopada 2018 r.

 Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 1 - MALUCH + 2018

 Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 2 - MALUCH + 2018 - dla gmin

 Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 3 - MALUCH + 2018

 Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 4 - MALUCH + 2018 - dla podmiotów niegminnych

 Załącznik BF do Sprawozdania z realizacji zadania - Zestawienie wydatków poniesionych na funkcjonowanie miejsc

 Załącznik BN do Sprawozdania z realizacji zadania - Zestawienie wydatków poniesionych na funkcjonowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych

 Załącznik BT do Sprawozdania z realizacji zadania - Zestawienie wydatków poniesionych na tworzenie miejsc

 Sprawozdanie z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc w instytucji - moduł 1.

 Sprawozdanie z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc w instytucji - moduł 3.

9 kwietnia 2018 r.

 WZÓR - MALUCH + 2018 - moduł 1a i 1b - UMOWA dla gmin - RC

 WZÓR - MALUCH + 2018 - moduł 2 - UMOWA dla gmin - RC

 WZÓR - MALUCH + 2018 - moduł 3 - UMOWA dla podmiotów niegminnych - FP

 WZÓR - MALUCH + 2018 - moduł 3 - UMOWA dla podmiotów niegminnych - RC

 MALUCH + 2018 - moduł 3 - informacja o faktycznej liczbie dzieci

 MALUCH + 2018 - moduł 3 - zapotrzebowanie na środki - FP

 MALUCH + 2018 - moduł 3 - zapotrzebowanie na środki - RC

 MALUCH + 2018 - moduł 3 - wzór zapotrzebowania na refundację FP - I transza na tworzenie miejsc

 MALUCH + 2018 - moduł 3 - wzór zapotrzebowania na refundację RC - I transza tworzenie miejsc

 WZÓR - MALUCH + 2018 - moduł 4 - UMOWA dla podmiotów niegminnych - FP

 WZÓR - MALUCH + 2018 - moduł 4 - UMOWA dla podmiotów niegminnych - RC

 MALUCH + 2018 - moduł 4 - informacja o faktycznej liczbie dzieci

 Roczne oświadczenie rodziców (indywidualne lub zbiorcze)

9 lutego 2018 r.

Wskazując źródło dofinansowania zadań dla poszczególnych beneficjentów, zamieszcza się pliki dla modułów: 1a, 1b, 2, 3 i 4.

Dla modułu 1a, 1b oraz 2 dofinansowanie zadań będzie dokonane z budżetu państwa, z rezerwy celowej poz. 58.

Dla modułu 3 i 4 dofinansowanie zadań będzie dokonane z budżetu państwa, z rezerwy celowej poz. 58 oraz środkami Funduszu Pracy. Źródło dofinansowania zostało wskazane indywidualnie przy każdej instytucji.

Skrót FP oznacza Fundusz Pracy, a RC – rezerwa celowa.

 Moduł 1a - źródło finansowania

 Moduł 1b - źródło finansowania

 Moduł 2 - źródło finansowania

 Moduł 3 - źródło finansowania

 Moduł 4 - źródło finansowania

W związku z powyższym, zamieszcza się pliki ze wzorami dokumentów przeznaczone dla beneficjentów z ww. modułów. Dokumenty należy złożyć w terminie do 19 lutego 2018 r. Decyduje data wpływu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 Moduł 1a - oświadczenie o przyjęciu dotacji - wzór

 Moduł 1a i 1b - kalkulacja kosztów - zał. do umowy - wzór

 Moduł 1a,1b i 2 - oświadczenie o kwalifikowalności vat - wzór

 Moduł 1a,1b i 2 - oświadczenie o braku kwalifikowalności vat - wzór

 Moduł 1b - oświadczenie o przyjęciu dotacji - wzór

 Moduł 2 - oświadczenie o przyjęciu dotacji - załącznik do umowy - wzór

 Moduł 2 - Oświadczenie o liczbie miejsc utworzonych dla dzieci niepełnosprawnych - wzór

 Moduł 2 - Kalkulacja kosztów - zał. do umowy - wzór

 Moduł 3 - kalkulacja kosztów - zał. do umowy - wzór

 Moduł 3 - oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków funduszy pracy - wzór

 Moduł 3 i 4 - oświadczenie o kwalifikowalności vat - wzór

 Moduł 3 i 4 - oświadczenie o braku kwalifikowalności vat -wzór

 Moduł 4- kalkulacja kosztów - zał. do umowy - wzór

 Moduł 4 - oświadczenie o liczbie miejsc utworzonych dla dzieci niepełnosprawnych - wzór

 Moduł 4 - oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków funduszu pracy - wzór

 Oświadczenie o reprezentacji gminy

 Oświadczenie o reprezentacji podmiotu

 Oświadczenie rodziców o fakcie zakwafilikowania się do Programu MALUCH + 2018 - moduł 3 i 4

1 lutego 2018 r.

Dnia 1 lutego 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu dotyczącego Programu "MALUCH +" 2018 dla wszystkich modułów:

 Wyniki - Moduł 1a
 Wyniki - Moduł 1b
 Wyniki - Moduł 2
 Wyniki - Moduł 3
 Wyniki - Moduł 4

Źródło MRPiPS

20 grudnia 2017 r.

Zgodnie z pkt 8.3. Programu „MALUCH +” 2018 zamieszcza się w plikach informacje o ofertach niezakwalifikowanych do dofinansowania, które dotyczą modułu 1b, 3 oraz 4.

 Lista ofert niezakwalifikowanych do dofinansowania MALUCH + 2018 moduł 1b
 Lista ofert niezakwalifikowanych do dofinansowania MALUCH + 2018 moduł 3
 Lista ofert niezakwalifikowanych do dofinansowania MALUCH + 2018 moduł 4

31 października 2017 r.

Działając na podstawie punktu 7.2.3. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018 , w związku z punktem 7.2.2., ogłasza się wzory dokumentów stanowiące załączniki do oferty konkursowej.

Ponadto, zobowiązuje się podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych, ubiegających się o dotacje w ramach ogłoszonego Konkursu „MALUCH +” 2018, do złożenia uwierzytelnionej kopii zawartej umowy spółki cywilnej wraz z aneksami, do każdej złożonej oferty z osobna.

Dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie w ramach modułu 1a, 1b, 2 i 4 zostały zamieszczony dodatkowe wzory umożliwiające złożenie oświadczeń i deklaracji wymaganych przez ww. Program.

Informacje o kosztach kwalifikowanych, które mogą być poniesione z dotacji (dla wszystkich modułów), zamieszcza się w pliku poniżej:

 Deklaracja - moduł 1a i 1b wzór o liczbie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych
 Deklaracja - moduł 2 wzór o liczbie dzieci niepełnosprawnych
 Deklaracja - moduł 4 wzór o liczbie dzieci niepełnosprawnych
 Informacja o kosztach kwalifikowanych - moduł 1a i 1b, 2,3,4
 Kalkulacja kosztów moduł 1a i 1b - wzór
 Kalkulacja kosztów moduł 2 - wzór
 Kalkulacja kosztów moduł 3 - wzór
 Kalkulacja kosztów moduł 4 - wzór
 Oświadczenie - moduł 1a wzór o braku żłobków
 Oświadczenie - moduł 1b wzór o braku systemu dofinansownia
 Oświadczenie - moduł 2 dla gmin - wzór o liczbie dzieci dotowanych
 Program inwestycji - wzór - Maluch 2018

26 października 2017 r.

Dnia 26 października 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2018.

W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Oferty należy składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, wyłącznie na formularzach stanowiących załączniki do ogłoszenia o Konkursie, zgodnie z modułem.

Oferty w formie papierowej należy składać w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań, osobiście w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.30-15.30 lub nadesłać listem z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs „MALUCH +” 2018”.

W przypadku ofert nadesłanych w formie papierowej, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu.

Formularz oferty musi spełniać wymagania formalne, m.in. musi być złożony w terminie, wypełniony prawidłowo i kompletnie. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki.

Kolejne informacje związane z Programem, będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informacji udziela Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia tel. 61 854 12 08, 61 854 13 09

   1. Na Program przeznaczono w 2018 r. kwotę 450 000 000 zł.
   2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
   3. Program „MALUCH+” realizowany jest w 2018 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:
    1. Moduł 1 (dla jst) - utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc:
     • moduł 1a - dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;
     • moduł 1b - dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:
      • funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce lub,
      • nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;
    2. Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”
    3. Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst): utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc;
    4. Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
   1. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2018 r.
   2. Termin składania ofert:
    • dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;
    • dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.;
    • dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.;
    • dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.
   3. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
   4. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.
   5. Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl/, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. dla wszystkich modułów.
   6. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący - przy dofinansowaniu do tworzenia miejsc – 5 lat.
   7. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018”
Autor: Róża Domżał
Data utworzenia: 26.10.2017
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 26.10.2017 - 13:51
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.05.2022 - 11:22