Szkody w infrastrukturze

Obowiązujące zasady i procedury

 Broszura informacyjna dla JST - straty w infrastrukturze komunalnej

Zasady i procedury szacowania strat w infrastrukturze komunalnej spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęsk żywiołowych oraz dofinansowania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku tych zdarzeń

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 13 kwietnia 2021 r. zatwierdził  wytyczne w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

 Wytyczne w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych

Wzory dokumentów opracowane przez Wydział Rolnictwa i Środowiska Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

I. Związane z szacowaniem strat w infrastrukturze komunalnej: