Rolnictwo - zadania

Godziny przyjęć klientów zewnętrznych: poniedziałek, środa, piątek od 8.30 do 15.00, wtorek i czwartek od 12.00 do 15.00

  1. Udzielanie kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę;

Kontakt:

Pliki do pobrania:

  • Aktualne informacje znajdują się w zakładce Szkody w rolnictwie – zakładka jest aktualizowana na bieżąco.
  1. Przekazywanie przez Wojewodę do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków dłużników o umorzenie wierzytelności Agencji wraz z potwierdzeniem wysokości i zakresem szkód poniesionych przez dłużnika, oszacowanych przez Komisję powołaną przez Wojewodę.

Kontakt:

  1. Udzielanie spółkom wodnym dotacji na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

Kontakt:

Pliki do pobrania

  • Aktualne informacje dotyczące udzielania spółkom wodnym dotacji na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych znajdują się w zakładce Spółki wodne - zakładka jest aktualizowana na bieżąco.
  1. Rekompensata utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego oraz z tytułu zwolnienia od podatku rolnego i leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego;

Kontakt:

  1. Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie określania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, w tym prowadzenie spraw związanych z usuwaniem skutków tych zdarzeń;

Kontakt:

Pliki do pobrania: Aktualne informacje znajdują się w zakładce Szkody w infrastukturze - zakładka jest aktualizowana na bieżąco

  1. Przekazywanie do gmin części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Kontakt:

Pliki do pobrania:

Aktualne informacje związane z przekazywaniem do gmin zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; znajdują się w zakładce Akcyza - zakładka jest aktualizowana na bieżąco.

  1. Zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego;

Kontakt:

Pliki do pobrania: Aktualne informacje związane z funduszem sołeckim znajdują się w zakładce Fundusz sołecki - zakładka jest aktualizowana na bieżąco.

  1. Kierownik Oddziału
Autor: Hubert Osowicz
Data utworzenia: 19.05.2009
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 11.06.2012 - 22:45
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.10.2023 - 13:47