Ad Perpetuam Rei Memoriam

Zjęcie medalu

Medal pamiątkowy „AD PERPETUAM REI MEMORIAM” (Na wieczną rzeczy pamiątkę) został ustanowiony przez Wojewodę Poznańskiego w dniu 4 czerwca 1992 r., a po zmianie podziału administracyjnego kraju - odnowiony przez Wojewodę Wielkopolskiego w roku  2002.

Medal jest odlany w brązie, w kształcie ramy o bokach 100 mm i grubości 4 mm. W ramie umieszczona jest tarcza herbowa z orłem, wzorowana na herbie województwa poznańskiego z 1939 roku. Na górnym boku ramy wyryty jest wypukły napis „AD PERPETUAM REI MEMORIAM”, na dolnej części ramy do roku 1998 wyryty był napis „WOJEWODA POZNAŃSKI”, a od roku 2002 - „WOJEWODA WIELKOPOLSKI”.

W ciągu swojej historii medal stał się symbolicznym wyrazem identyfikacji i upamiętniania najlepszych postaw obywatelskich, modelowych wyborów kierunków i sposobów działania w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i naukowym oraz czynnikiem umacniania wartości naszego regionu.

Laureaci medalu:

  • w latach 1992-1998 medale Wojewody Poznańskiego otrzymało 151 osób,
  • w latach 2002 -2015 medale Wojewody Wielkopolskiego otrzymały 92 osoby.

Przyznawanie medalu

Zgodnie zarządzeniem nr 629/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2016 r. medal przyznaje Wojewoda Wielkopolski osobom fizycznym, rekomendowanym przez Radę Medalu Pamiątkowego, składającą się z 10 osób. Wojewoda pełni funkcję przewodniczącego Rady oraz powołuje jej członków spośród osób, wchodzących w skład zespołów doradczych, ustanowionych w drodze odrębnych zarządzeń.

O przyznanie medalu może występować każdy, kto zamieszkuje lub prowadzi działalność na terenie województwa wielkopolskiego. Wystąpienie takie winno być sporządzone w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie przyznania medalu wraz z podaniem danych adresowych kandydata.

Wręczenie medalu odbywa się podczas uroczystości patriotycznych i świąt państwowych. Do medalu dołączony jest dyplom, potwierdzający jego przyznanie.

Rada Honorowa

Dla podkreślenia wniesionego wkładu w zapewnienie dla województwa najlepszych możliwości i szans rozwoju oraz wykazywanej rzeczywistej troski o sprawy lokalne, wojewodowie poznańscy lub wielkopolscy, którzy sprawowali ten urząd, poczynając od 4 czerwca 1989 roku, tworzą Radę Honorową medalu pamiątkowego „Ad Perpetuam Rei Memoriam”.

Rada na prośbę Wojewody, może wyrażać stanowisko w sprawach związanych z medalem.

Autor: Roman Łukawski
Data utworzenia: 02.12.2010
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.12.2019 - 12:49
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.03.2021 - 19:42