Zasady udzielania patronatu honorowego i przyjmowania udziału w komitecie honorowym przez wojewodę wielkopolskiego

Objęcie patronatem honorowym przez wojewodę wielkopolskiego lub udział wojewody w komitecie honorowym są wyróżnieniami, podkreślającymi rangę przedsięwzięć, które w znaczącym stopniu przyczyniają się do:

 • promocji województwa w kraju i na świecie;
 • zachowania i popularyzowania historycznego dziedzictwa lub współczesnych osiągnięć mieszkańców Wielkopolski;
 • twórczego rozwijania inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych i sportowych, korzystnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, umacniania lokalnych więzi wspólnotowych, poprawy jakości życia i wzmacniania potencjału ekonomicznego regionu;
 • realizacji na terenie województwa celów polityki Rady Ministrów.

Występując o patronat honorowy wojewody lub zgodę na udział wojewody w komitecie honorowym należy:

 • czytelnie wypełnić odpowiedni wniosek (do pobrania poniżej) z prośbą o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia;
 • dostarczyć kompletny wniosek do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.

Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone.

Wniosek można dostarczyć:

 • wysyłając listownie na adres: Gabinet Wojewody, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań;
 • przesyłając pocztą elektroniczną na adres: patronaty@poznan.uw.gov.pl;
 • składając osobiście w kancelarii Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, budynek B, pok.23.

Ogólne warunki udzielania patronatu lub udziału wojewody w komitecie honorowym:

 • złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu, ani zgodą wojewody na udział w komitecie honorowym. Organizator zostanie pisemnie poinformowany o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Stanowisko odmowne jest ostateczne i nie wymaga uzasadnienia.
 • objęcie patronatu lub zgoda na udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani osobistego udziału wojewody w imprezie.
 • o patronat honorowy lub udział wojewody w komitecie honorowym mogą się ubiegać główni organizatorzy przedsięwzięć.

Organizator, który otrzymał zgodę na patronat honorowy lub na udział wojewody w komitecie honorowym, jest zobowiązany do:

 • przekazania wojewodzie zaproszenia na to wydarzenie;
 • zamieszczenia informacji o patronacie honorowym lub udziale wojewody w komitecie honorowym danego wydarzenia we wszystkich oficjalnych materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących tego przedsięwzięcia;
 • umieszczenia na stronie internetowej organizatora linku do strony Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - www.poznan.uw.gov.pl;
 • przesłania na adres patronaty@poznan.uw.gov.pl  informacji o planowanym przebiegu przedsięwzięcia przynajmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem, w celu ewentualnego wykorzystania na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl;
 • przesłania do Gabinetu Wojewody na adres patronaty@poznan.uw.gov.pl opisu przebiegu  wydarzenia w ciągu 7 dni po jego zakończeniu.

Wycofanie patronatu honorowego lub rezygnacja wojewody z udziału w komitecie honorowym może nastąpić w przypadku:

 • niespełnienia przez organizatora przedsięwzięcia przedstawionych wyżej wymogów;
 • podania nieprawdziwych informacji lub naruszenia przepisów obowiązujących organizatora;
 • prowadzenia przez organizatora lub uczestnika imprezy działań o charakterze promocyjnym, dotyczących konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich wojewody;
 • lobbingowego charakteru przedsięwzięcia.

Informacje dotyczące patronatów można uzyskać pod numerem tel.: 61 854 13 08 (Gabinet Wojewody) lub kierując zapytanie na adres patronaty@poznan.uw.gov.pl

Autor: Artur Rogalski
Data utworzenia: 05.01.2011
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 25.01.2019 - 13:36
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2024 - 07:42