Wystawy

Zasady organizacji wystaw w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Udostępnianie pomieszczeń Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Ogólne zasady udostępniania pomieszczeń określa Regulamin wynajmu lub użyczenia holu, antresoli i sal w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 11/17 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje, dotyczące Regulaminu, tel.: 61 854 14 15

Organizacja wystaw

1. Złożenie wniosku o użyczenie holu Urzędu

Organizator wystawy powinien wystąpić pisemnie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Dyrektora Gabinetu Wojewody o wyrażenie zgody na użyczenie (nieodpłatnie udostępnienie) holu na potrzeby planowanej ekspozycji.

Pismo, zawierające także tytuł i opis wystawy, należy dostarczyć do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przynajmniej 60 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone.

Pismo  można dostarczyć:

  • listownie na adres: Wojewoda Wielkopolski za pośrednictwem Dyrektora Gabinetu Wojewody, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań;
  • przesyłając pocztą elektroniczną na adres: gw@poznan.uw.gov.pl;
  • składając osobiście w kancelarii Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, budynek B, pok.23.

2. Przesłanki wyrażenia zgody na użyczenie holu

O użyczenie holu mogą ubieganie się organizatorzy wystaw, których celem jest:

  • promocja województwa wielkopolskiego  w kraju i na świecie;
  • zachowanie i popularyzowania historycznego dziedzictwa lub współczesnych osiągnięć mieszkańców Wielkopolski;
  • twórcze rozwijanie inicjatyw społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych i sportowych, korzystnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, umacniania lokalnych więzi wspólnotowych, poprawa jakości życia i wzmacniania potencjału ekonomicznego regionu;
  • prezentacja prac pokonkursowych, związanych z działaniami Wojewody Wielkopolskiego;
  • ekspozycja jubileuszowa, związana z wydarzeniami rocznicowymi instytucji ważnych dla Wielkopolski.

3. Rozpatrywanie wniosku

Złożenie wniosku o wystawę nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody. Organizator zostanie poinformowany o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

Stanowisko odmowne nie wymaga uzasadnienia.

Zgoda na użyczenie holu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani osobistego udziału Wojewody w wydarzeniach związanych z otwarciem i prezentacją wystawy.

W uzasadnionych przypadkach Urząd zastrzega sobie możliwość skrócenia, przesunięcia terminu wystawy ze względu na wystąpienie ważnych okoliczności.

W przypadku pokonkursowych wystaw cyklicznych o zgodę należy występować osobno na każdą edycję.

4. Warunki techniczne

Urząd udostępnia przestrzeń wystawienniczą w holu  o powierzchni ok. 400 m2, dostępną dla odwiedzających w godzinach pracy w dni robocze. Nie dysponuje urządzeniami (ramy, stelaże itp.) do przygotowania ekspozycji.

Organizator wystawy zapewnia transport, aranżację, montaż i demontaż wystawy w czasie uzgodnionym z WUW w Poznaniu oraz jest obowiązany do przestrzegania innych warunków, wymienionych w Regulaminie wynajmu lub użyczenia holu(…) .

Instalacja wystawy i aranżacja przestrzeni nie może ingerować w strukturę obiektu.

Możliwa jest wcześniejsza wizja lokalna miejsca.

Informacje dotyczące organizacji wystaw:

Roman Łukawski, tel.: 61 854 13 86

e-mail: lukawski@poznan.uw.gov.pl

Autor: Joanna Klein
Data utworzenia: 07.01.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.01.2020 - 09:36
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.12.2022 - 11:46