Domy pomocy społecznej

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

Zezwolenia na prowadzenie domów pomocy społecznej:

  •  Wniosek o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej
  • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom,
  • dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarnej wydanych przez powołane do tego służby, w przypadku nowych obiektów, rozbudowy lub oddania do użytku windy także poświadczeń budowlanych,
  • regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt,
  • w przypadku gdy z wnioskiem występuje: Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, inne osoby prawne i osoby fizyczne, także dokumenty potwierdzające status prawny podmiotów w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informację o sposobie finansowania domu, zaświadczenie że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem, zaświadczenie albo oświadczenie* o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaświadczenie albo oświadczenie* o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem.

*Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 Informacja o prywatności

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowe

Sposób informowania o rozstrzygnięciu:

W formie decyzji administracyjnej

Miejsce prowadzenia sprawy:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Polityki Społecznej,
al. Niepodległości 16/18, VIII piętro, bud. A, pok. 871, tel.: 61 854 18 32, 61 854 16 38.

Autor: Jacek Mruczyk
Data utworzenia: 05.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 05.01.2024 - 13:16
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.01.2024 - 10:14