Domy pomocy społecznej

Zezwolenie na prowadzenie domów pomocy społecznej

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

Zezwolenia na prowadzenie domów pomocy społecznej:

 •  Wniosek o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej
 • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom,
 • dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarnej wydanych przez powołane do tego służby, w przypadku nowych obiektów, rozbudowy lub oddania do użytku windy także poświadczeń budowlanych,
 • regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt,
 • w przypadku gdy z wnioskiem występuje: Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, inne osoby prawne i osoby fizyczne, także dokumenty potwierdzające status prawny podmiotów w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informację o sposobie finansowania domu, zaświadczenie że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem, zaświadczenie albo oświadczenie* o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaświadczenie albo oświadczenie* o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem.

*Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 Informacja o prywatności

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowe

Sposób informowania o rozstrzygnięciu:

W formie decyzji administracyjnej

Miejsce prowadzenia sprawy:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Polityki Społecznej,
al. Niepodległości 16/18, VIII piętro, bud. A, pok. 871, tel.: 61 854 18 32, 61 854 16 38.

Procedura umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej

Dla kogo przeznaczony jest dom pomocy społecznej?

Dla osób, które, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Domy, w zależności od tego dla kogo są przeznaczone dzielą się na następujące typy:

 1. osób w podeszłym wieku;
 2. osób przewlekle somatycznie chorych;
 3. osób przewlekle psychicznie chorych;
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie;
 7. osób uzależnionych od alkoholu.

Co zrobić żeby skierować osobę do domu pomocy społecznej?

Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu lub jej przedstawiciel ustawowy bądź inna osoba fizyczna lub prawna powinna złożyć w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wniosek o skierowanie do domu.

Kto wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i odpłatności?

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę mieszkańca domu za jego pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Wydanie decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego i zebraniem kompletu dokumentacji m.in. dokumentów potwierdzających sytuację życiową, dochodową i zdrowotną wnioskodawcy.

Kto ponosi opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej?

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny, zgodnie z wysokością średniego miesięcznego kosztu utrzymania w danym domu. Opłatę za pobyt w domu wnoszą:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy społecznej lub Dyrektorem CUS, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, biorąc pod uwagę wysokość dochodów i możliwości;
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.

Kto wydaje decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej?

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

Autor: Ilona Kasprzak
Data utworzenia: 24.04.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.04.2024 - 12:16
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.06.2024 - 07:10