Jednostki udzielające tymczasowego schronienia

Ogólnopolskie Badanie Liczby Osób w Kryzysie Bezdomności – Edycja 2024

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się do wszystkich Wojewodów z prośbą o koordynację działań związanych z przeprowadzeniem badania liczby osób bezdomnych w województwach w 2024 r.

Sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób „dobrej woli” - chętnych do współpracy. W trakcie badania konieczna będzie ścisła współpraca wszystkich ww. służb, stała wymiana informacji odnośnie aktualnych map grupowania się bądź przebywania osób bezdomnych.

Realizacja badania w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r., oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych, pozwoli uzyskać dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych. Dane te mogą pomóc kreować lokalną politykę społeczną w zakresie problematyki bezdomności. W związku z powyższym w trakcie realizacji badania w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r. należy wykorzystać załączony poniżej Kwestionariusz dotyczący osoby bezdomnej.

Poniżej zamieszczamy do wykorzystania przydatne załączniki, w tym także ogólne wskazówki, dotyczące sposobu realizacji badania.

Wojewódzkim koordynatorem badania w województwie wielkopolskim jest Jacek Mruczyk, inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, Wydział Polityki Społecznej, nr kontaktowy: 61 854 1119

/18.01.2024 r./


Zarządzenie Nr 407/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2020 r. w sprawie rejestru miejsc udzielania tymczasowego schronienia

Więcej informacji na temat bezdomności na stronie MRPiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/pom-spol-bezdomnosc

Autor: Jacek Mruczyk
Data utworzenia: 05.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 05.01.2024 - 11:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.01.2024 - 13:37