Mieszkania treningowe i wspomagane

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw wprowadza obowiązek prowadzenia przez wojewodę:

  1. rejestru mieszkań treningowych i wspomaganych prowadzonych przez gminę, powiat lub na ich zlecenie (zwanego dalej rejestrem),
  2. listy mieszkań treningowych i wspomaganych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, z wyłączeniem trybu określonego w art. 25 ustawy o pomocy społecznej (zwanej dalej listą)

Ponadto, jak wynika z powyższej nowelizacji, podmioty prowadzące w dniu jej wejścia w życie mieszkania chronione są obowiązane do przekształcenia ich w mieszkania treningowe lub mieszkania wspomagane w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian (tj. od dnia 1 listopada). Natomiast podmioty prowadzące mieszkania chronione, które przekształciły je w mieszkania treningowe lub mieszkania wspomagane, obowiązane są do zgłoszenia w terminie 2 miesięcy od dnia przekształcenia prowadzonych przez siebie mieszkań do rejestru.

Nawiązując do powyższego, na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w zakładce sprawy - polityka społeczna - jednostki pomocy społecznej - mieszkania treningowe i wspomagane znajdują się wzory wniosków, na których podmioty prowadzące ww. mieszkania mogą dokonywać zgłoszeń odpowiednio do rejestru lub na listę.

Gminy lub powiaty, a także podmioty prowadzące mieszkania treningowe lub wspomagane na ich zlecenie, dokonują zgłoszenia do rejestru mieszkań treningowych lub wspomaganych, na wniosku nr 1 - wniosek o wpis do rejestru mieszkań.

Podmioty inne niż ww., tj. pomioty o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą mieszkania treningowe i wspomagane, z wyłączeniem trybu określonego w art. 25 ustawy o pomocy społecznej, dokonywać mogą zgłoszenia na listę mieszkań treningowych i wspomaganych, na wniosku nr 2 - zgłoszenie na listę mieszkań.

Zgłoszeń można dokonywać w formie pisemnej, na adres Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dopiskiem Wydział Polityki Społecznej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Informacji w sprawie zgłoszeń mieszkań treningowych i wspomaganych do rejestru Wojewody Wielkopolskiego udzielają:

Autor: Magdalena Ratajczak
Data utworzenia: 31.10.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 31.10.2023 - 12:56
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.05.2024 - 13:27