Dziennik nr 175 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 3 grudnia 2007 r.

Nr 175

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3808

nr XIII/71/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Jasin

 
3809

nr XII/151/07 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 września 2007 r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez miasto i gminę Pobiedziska

 
3810

nr IX/57/2007 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Opalenica

 
3811

nr IX/65/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3812

nr IX/66/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zasad ustalania, poboru, terminu płatności oraz wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy Zaniemyśl

 
3813

nr 107/XVI/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mielno

 
3814

nr 111/XVI/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 października 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku

 
3815

nr 113/XVI/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 225/XXXI/2004 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Leśnego

 
3816

nr 114/XVI/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 października 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 396/LXI/2006 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Gminy

 
3817

nr XI/89/07 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 19 października 2007 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Zbąszyń lub jej jednostkom organizacyjnym

 
3818

nr XII/102/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
3819

nr XII/110/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu Zyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku dla ustalenia podstawy do obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy na rok 2008

 
3820

nr XVI/92/07 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu na rok 2008 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
3821

nr XVI/94/07 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 
3822

nr XVI/95/07 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3823

nr XXI/157/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2008

 
3824

nr XXII/56/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3825

nr XXII/57/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy

 
3826

nr XIII/73/07 Rady Gminy Czarnków z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wysokości podatku rolnego na 2008 rok

 
3827

nr XIII/74/07 Rady Gminy Czarnków z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok

 
3828

nr XIII/75/07 Rady Gminy Czarnków z dnia 25 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
3829

nr XIII/76/07 Rady Gminy Czarnków z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
3830

nr XII/58/07 Rady Gminy Lądek z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
3831

nr XII/59/07 Rady Gminy Lądek z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
3832

nr XII/60/07 Rady Gminy Lądek z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej na 2008 r.

 
3833

nr XII/61/07 Rady Gminy Lądek z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty od posiadania psów na 2008 r.

 
3834

nr XII/71/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3835

nr XII/72/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
3836

nr XII/73/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej

 
3837

nr XII/74/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
3838

nr XII/75/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2008 r.

 
3839

nr XV/100/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

 
3840

nr XV/101/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej

 
3841

nr XV/102/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 
3842

nr XV/103/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

 
3843

nr XV/76/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

 
3844

nr XV/80/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
3845

nr XV/81/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kaźmierz dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
3846

nr XV/82/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaźmierz dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

 
3847

nr XV/83/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
3848

nr XV/84/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Kaźmierz wzorów formularzy informacji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i leśny składanych przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki mniemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

 
3849

nr XV/85/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 października 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 03.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 09:50