Dostawa przeciwpowodziowych zasobów magazynowych z możliwością składania ofert częściowych

Treść archiwalna

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.04.2019  r.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, zwanej dalej „platformą”, pod adresem: https://wuw.ezamawiajacy.pl.

Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://wuw.ezamawiajacy.pl.

Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na platformie w zakładce „Archiwalne”.

Można zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do SIWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na platformie.

Wykonawca może przystąpić do postępowania za pomocą kliknięcia na klawisz „Przystąp do postępowania”. Opcja ta wymaga zalogowania się Wykonawcy do platformy, poprzez wprowadzenie danych użytkownika: e-mail oraz hasło, po uprzednim założeniu konta.

UWAGA: proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych, trwa do 24 godzin w dni robocze.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu: 22 576 87 90 oraz adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl

 Ogłoszenie

 SIWZ

 Załącznik nr 1 - formularz ofertowo-cenowy

Załącznik nr 2 – wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ);  dostępny na platformie

 Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej

 Załącznik nr 4 – wzór umowy - część I i II

 Załącznik nr 4 – wzór umowy - część III i IV

 Załącznik nr 4 – wzór umowy - część V

 Załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia

Status: 
zakończony
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 16.04.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.04.2019 - 10:20
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 13:28