Strażnika straży łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu nr ref. 137/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

strażnika straży łowieckiej

w Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu nr ref. 137/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• ochrona zwierzyny,
• zwalczanie kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego,
• zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa,
• kontrola legalności skupu i obrotu zwierzyną

Wykształcenie:
• min. średnie oraz dwuletni okres pracy w leśnictwie, rolnictwie lub parkach narodowych, lub
• min. średnie leśne, rolne lub pokrewne, lub
• wyższe prawnicze, lub
• średnie oraz trzy lata służby w Policji, z jednoczesnym oświadczeniem, że kandydat nie został dyscyplinarnie wydalony ze służby w Policji, lub
• min. średnie oraz trzyletni staż w Polskim Związku Łowieckim.

Wymagania konieczne:
• znajomość przepisów prawa łowieckiego
• obywatelstwo polskie
• dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych
• efektywna komunikacja
• dobra organizacja pracy oraz umiejętność współpracy z zespołem pracowniczym

Wymagania pożądane:
• kurs dla kandydatów do służby w Państwowej Straży Łowieckiej
• uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
• umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows)
• prawo jazdy kat. B (czynne)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• życiorys i list motywacyjny,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• opinia o kandydacie wydana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia
• kopia świadectwa ukończenia kursu - w przypadku ukończenia kursu dla kandydatów do służby w Państwowej Straży Łowieckiej
• kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – w przypadku posiadania stażu pracy

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 28-07-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 137/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 137/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Stanowisko poza korpusem służby cywilnej – forma zatrudnienia umowa o pracę.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 09.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07