Starszy specjalista w Oddziale Ochrony Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 222/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego specjalisty

w Oddziale Ochrony Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 222/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 • prowadzenie spraw dotyczących konsultantów wojewódzkich
 • prowadzenie spraw dotyczących przedstawicieli Wojewody do rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • powoływanie komisji przeprowadzających postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje
 • prowadzenie spraw związanych z powoływaniem składów komisji w związku z konkursami na stanowiska ordynatorów
 • załatwianie skarg wpływających do oddziału

Wykształcenie:

 • wyższe

Wymagania konieczne:

 • znajomość ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o zawodach lekarza i lekarza stomatologa, ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
 • umiejętność pracy z trudnym klientem
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego

Wymagania pożądane:

 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • łatwość komunikowania się oraz formułowania zwięzłych opinii i raportów
 • obowiązkowość
 • dobra organizacja pracy
 • rzetelność
 • znajomość obsługi komputera (MS Word i Excel)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do:
15-12-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 222/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 222/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Forma zatrudnienia - umowa o pracę na zastępstwo.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 02.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07