Starszego specjalisty w Wydziale Infrastruktury nr ref. 30/08

Biuletyn nr: 4/2008

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty
w Wydziale Infrastruktury nr ref. 30/08

Liczba lub wymiar etatu: 2

Główne obowiązki:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach obiektów i robót budowlanych:
  • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz usytuowanymi w granicach pasa drogowego, sieciami uzbrojenia terenu-niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
  • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
  • usytuowanych na terenach kolejowych,
 • prowadzenie postępowań odwoławczych w ww. zakresie,
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • współdziałanie z organami nadzoru budowlanego, udział w kontrolach i inspekcjach na wezwanie tych organów.

Wykształcenie:

 • wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • znajomość przepisów z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego i prawa budowlanego,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:
25-02-2008
pod adresem:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 30/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, parter p.023
z podaniem w ofercie nr ref. 30/08

Inne informacje:
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 15.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07