Starszego specjalisty w Oddziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 176/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego specjalisty

w Oddziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi
w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 176/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• realizacja procedury naboru w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
• realizacja programu wprowadzenia do pracy nowozatrudnionych pracowników w Urzędzie oraz służby przygotowawczej
• realizacja programu Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
• badanie potrzeb szkoleniowych oraz realizowanie i organizowanie szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej

Wykształcenie:

  • wyższe humanistyczne, pożądana z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub psychologii

Wymagania konieczne:
• znajomość narzędzi efektywnej rekrutacji i selekcji
• znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (w tym ustawy o administracji rządowej w województwie)
• znajomość ustawy o służbie cywilnej i kodeksu etyki
• znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
• znajomość przepisów prawnych dotyczących zatrudniania, przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej
• minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

Wymagania pożądane:
• doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
• rzetelność i systematyczność
• samodzielność i komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 03-10-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 176/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 176/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 23.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07