Starszego specjalisty w Oddziale Spraw Społecznych w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 174/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego specjalisty

w Oddziale Spraw Społecznych
w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 174/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• nadzór nad jakością działań środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zgodnością zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami
• opiniowanie wniosków dotyczących utworzenia środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
• wspieranie merytoryczne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia
• ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
• nadzór nad jakością działań ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w zakresie kierowania uczestników do środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia
• opracowywanie zbiorczych informacji z zakresu funkcjonowania w województwie środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia
• opiniowanie projektów w ramach programów rządowych w zakresie organizacji wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
• udzielanie informacji obywatelom oraz rozpatrywanie skarg i wniosków

Wykształcenie:

  • wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna

Wymagania konieczne:
• minimum pięcioletni staż pracy w pomocy społecznej
• specjalizacja z organizacji pomocy społecznej lub deklaracja jej ukończenia
• znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
• znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie pomocy społecznej
• znajomość ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
• znajomość ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o dostępie do informacji publicznej
• znajomość zasad funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej

Wymagania pożądane:
• staż pracy w placówkach udzielających wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi
• znajomość ustawy o służbie cywilnej i kodeksu etyki służby cywilnej
• samodzielność i komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
• oświadczenie kandydata deklarujące ukończenie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 30-09-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 174/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 174/08

Inne informacje:
Forma zatrudnienia - umowa o pracę na zastępstwo.
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 18.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07