Starszego specjalisty ds. ochrony przyrody w Oddziale Ochrony Przyrody nr ref. 20/08

Biuletyn nr: 4/2008

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty
ds. ochrony przyrody
w Oddziale Ochrony Przyrody nr ref. 20/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z wdrażaniem, zarządzaniem i funkcjonowaniem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,
 • prowadzenie spraw dotyczących postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w odniesieniu obszarów Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody,
 • uczestniczenie w przygotowaniu planu i realizacji budżetu wojewody w zakresie zadań ochrony przyrody oraz przygotowywanie pod względem merytorycznym dokumentacji do postępowań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych,
 • obsługa i tworzenie baz danych (w tym GIS) form ochrony przyrody w województwie wielkopolskim,
 • przygotowywanie opinii i wniosków w zakresie ochrony przyrody do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz raportów o oddziaływaniu na środowisko,
 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody,
 • przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie ochrony przyrody.

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie na kierunkach: biologia, geografia, leśnictwo, ochrona środowiska lub pokrewne

Wymagania konieczne:

 • znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska,
 • umiejętność stosowania oprogramowania GIS do wykonywania map tematycznych i analiz przestrzennych oraz zagadnień związanych z obsługą baz danych,
 • obsługa komputera w zakresie programów środowiska Windows oraz programów GeoMedia, MapInfo, ArcView lub podobnych.

Wymagania pożądane:

 • roczne doświadczenie w pracy związanej z ochroną przyrody,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość zagadnień ochrony przyrody w województwie wielkopolskim,
 • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:
25-02-2008
pod adresem:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 20/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, parter p.023
z podaniem w ofercie nr ref. 20/08

Inne informacje:
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 15.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07