Starszego specjalisty ds. kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 213/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego specjalisty

ds. kontroli
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 213/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• przeprowadzanie kontroli (kompleksowych i problemowych) zgodnie z obowiązującymi trybami oraz wytycznymi zawartymi w programach kontroli i poleceniami kier. Wydziału w celu zbadania prawidłowości stosowania przepisów przez jednostki realizujące zadania powierzone w obszarze gosp. nieruchomościami
• sporządzanie protokołów kontroli w celu udokumentowania przebiegu i wyników czynności kontrolnych
• sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych oraz innych dokumentów związanych z realizacją ustaleń kontroli w celu podjęcia przez jednostkę kontrolowaną działań o charakterze naprawczym
• koordynowanie pracy zespołów kontrolnych zgodnie z instrukcjami i wytycznymi udzielonymi przez przełożonych
• analizowanie i przetwarzanie danych przekazywanych przez podmioty realizujące zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami
• prowadzenie spraw dotyczących uwłaszczania państwowych osób prawnych wraz z ustaleniem odpłatności i warunków nabycia budynków i urządzeń, łącznie z przygotowaniem stosownych decyzji administracyjnych
• przygotowywanie zezwoleń na obrót nieruchomościami państwowymi oraz udzielenie bonifikat w cenie sprzedawanych nieruchomości w przypadkach określonych stosownymi przepisami

Wykształcenie:

  • wyższe prawnicze lub administracyjne

Wymagania konieczne:
• znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, ustawy o księgach wieczystych i hipotece
• znajomość przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, ustaw dotyczących struktury i kompetencji organów władzy publicznej
• zdolność analitycznego myślenia
• umiejętność poruszania się w często zmieniających się przepisach prawa
• kreatywne myślenie
• samodzielność
• obsługa komputera (Word, Lex)
• minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z wykonywaniem zadań kontrolnych, lub powyżej 1,5 roku doświadczenia w pracy w administracji publicznej

Wymagania pożądane:
• umiejętność rozwiązywania problemów
• dobra organizacja pracy
• współpraca z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
• asertywność i umiejętność przekonywania
• radzenie sobie ze stresem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 02-12-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 213/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 213/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 20.11.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07