Starszego specjalisty ds. kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (domy pomocy społecznej) w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Delegaturze w Kaliszu nr ref. 27/08

Biuletyn nr: 4/2008

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty
ds. kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (domy pomocy społecznej)
w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Delegaturze w Kaliszu nr ref. 27/08

Liczba lub wymiar etatu: 2

Główne obowiązki:

 • przeprowadzanie kontroli w jednostkach kontrolowanych,
 • dokonywanie w sposób obiektywny ustaleń kontroli oraz ich dokumentacja,
 • sporządzanie dokumentów określonych w procedurach kontrolnych,
 • rozpatrywanie zastrzeżeń do protokołu kontroli,
 • dokonywanie wstępnej oceny odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna.

Wymagania konieczne:

 • pięcioletni staż pracy w pomocy społecznej,
 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • znajomość przepisów dotyczących organizacji pomocy społecznej, w szczególności:
  • ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych,
  • zasad funkcjonowania jednostek podlegających kontroli, to jest:
   • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (regionalnego ośrodka polityki społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, domu pomocy społecznej, placówek specjalistycznego poradnictwa w tym rodzinnego, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej),
   • urzędów gminy, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich w zakresie zadań pomocy społecznej,
   • podmiotów niepublicznych wykonujących zadanie z zakresu pomocy społecznej na podstawie umowy z organami administracji rządowej lub samorządowej,
   • placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przelwkle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonym na podstawie przepisów dotyczących działalności gospodarczej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność poprawnego dokonywania ustaleń w toku kontroli i oceny,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność interpretowania danych pochodzących z dokumentów i sprawozdań,
 • umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office) oraz korzystania z poczty elektronicznej i informatycznych systemów informacji prawnej,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

Wymagania pożądane:

 • roczne zatrudnienie w placówce opiekunczo-wychowawczej lub ośrodku adopcyjno-opiekuńczym,
 • doświadczenie w kontroli w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • znajomość zasad gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:
25-02-2008
pod adresem:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 27/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, parter p.023
z podaniem w ofercie nr ref. 27/08

Inne informacje:
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 15.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07