Starszego specjalisty ds. kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wyłączeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu nr ref. 240/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego specjalisty

ds. kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wyłączeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu nr ref. 240/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• przeprowadzanie wizytacji oraz kontroli domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
• stwierdzanie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania standardów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz stopnia ich realizacji
• kontrola jakości działań środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wspracia oraz zgodności zatrudniania pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami
• kontrole realizacji świadczeń pomocy społecznej przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, przestrzegania Kpa, zgodności zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami
• ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
• współdziałanie z samorządem powiatowym, gminnym i zgromadzeniami zakonnymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi podmiotami w zakresie wdrażania i utrzymania obowiązującego standardu w domach pomocy społecznej oraz w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury środowiskowych domów samopomocy
• udzielanie informacji obywatelom z zakresu świadczeń pomocy społecznej
• opiniowanie projektów w ramach programów rządowych w zakresie pomocy społecznej

Wykształcenie:
wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna

Wymagania konieczne:
• 5-letni staż pracy w pomocy społecznej
• specjalizacja z organizacji pomocy społecznej lub deklaracja jej ukończenia
• znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów regulujących funkcjonowanie pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o dostępie do informacji publicznej
• znajomość zasad funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej
• umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
• dobra organizacja pracy
• samodzielność i komunikatywność

Wymagania pożądane:
• staż pracy w administracji publicznej
• znajomość zagadnień z zakresu nauk społecznych i edukacyjnych, w szczególności pracy socjalnej, pedagogiki, psychologii oraz gerontologii
• znajomość ustawy o służbie cywilnej i kodeksu etyki

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 09-01-2009

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 240/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 240/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 23.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07