Starszego specjalisty do spraw orzecznictwa w zakresie nieruchomości i kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości nr ref. 187/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego specjalisty

do spraw orzecznictwa w zakresie nieruchomości i kontroli
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości nr ref. 187/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• prowadzenie postępowań odwoławczych w II instancji oraz przygotowywanie projektów decyzji
i odpowiedzi na skargi w sprawach z zakresu ustalania odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi i linie kolejowe,
• prowadzenie postępowań odwoławczych w II instancji oraz przygotowywanie projektów decyzji
i odpowiedzi na skargi w sprawach z zakresu zwrotów i wywłaszczeń nieruchomości,
• prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji wszystkich wymienionych wyżej zakresów w wypadku gdy Wojewoda jest do tego organem właściwym,
• prowadzenie postępowań zażaleniowych oraz przygotowywanie projektów postanowień i odpowiedzi na skargi
z zakresu nadzoru nad organami pierwszej instancji,
• prowadzenie kontroli, zgodnie z obowiązującym trybem oraz wytycznymi zawartymi w programach kontroli
i poleceniami przełożonych, sporządzanie protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych

Wykształcenie:

  • wyższe prawnicze

Wymagania konieczne:
• znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego oraz ustawy
o gospodarce nieruchomościami,
• umiejętność stosowania i interpretacji prawa w praktyce,
• umiejętność rozwiązywania problemów,
• zdolność analitycznego myślenia,
• umiejętność argumentowania i swobodnej wypowiedzi oraz trafnej oceny sytuacji, wiązania faktów i wyciągania wniosków,
• obsługa komputera (pakiet MS Office i Lex)
• doświadczenie zawodowe powyżej 1,5 roku pracy w administracji lub 1 rok doświadczenia pracy w zakresie nieruchomości

Wymagania pożądane:
• szkolenia specjalistyczne z zakresu gospodarki nieruchomościami

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 24-10-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 187/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 187/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 14.10.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07