Starszego specjalisty do spraw obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 201/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego specjalisty

do spraw obsługi finansowo-księgowej
w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 201/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• przygotowanie i sporządzanie projekt planu rzeczowo – finansowego Urzędu
• sporządzanie według komputerowego systemu F-k analizy poziomu kosztów budżetowych ponoszonych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu
• prowadzenie ewidencji w systemie F-K zaangażowania środków finansowych i wydatków na podstawie wniosków i faktur składanych przez komórki organizacyjne Urzędu
• uzgadnianie i kontrolowanie w systemie F-K kont księgowych w celu prawidłowego rozliczania dokonanych operacji i zdarzeń

Wykształcenie:

  • wyższe ekonomiczne

Wymagania konieczne:
• znajomość ustawy o rachunkowości
• znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
• znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
• umiejętność pracy w zespole
• znajomość obsługi komputera
• rzetelność, terminowość
• 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości

Wymagania pożądane:
• znajomość KPA, ordynacji podatkowej oraz ustaw: o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych
• komunikatywność
• radzenie sobie ze stresem
• znajomość obsługi komputerowych programów księgowych
• doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• życiorys i list motywacyjny

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 12-11-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 201/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 201/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 31.10.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07