Starszego specjalisty do spraw kontroli w Wydziale Środowiska i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 170/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydata na stanowisko:

starszego specjalisty

do spraw kontroli
w Wydziale Środowiska i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 170/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 • przeprowadzanie kontroli w ramach realizacji zadań kontrolnych i nadzorczych w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
 • w ramach działów administracji rządowej: środowisko, gospodarka wodna, rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne,
 • sporządzanie protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz innych dokumentów związanych
 • z realizacją ustaleń kontroli.

Wykształcenie:

 • wyższe, preferowane: prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub techniczne.

Wymagania konieczne:

 • znajomość procedur prowadzenia kontroli,
 • znajomość przepisów będących podstawą działalności jednostek kontrolowanych ( w szczególności przepisy dotyczące: administracji rządowej w województwie, zadań organów administracji zespolonej, samorządu terytorialnego, finansów publicznych, udzielania zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego),
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność poprawnego dokonywania ustaleń w toku kontroli i oceny,
 • umiejętność interpretowania danych pochodzących z dokumentów i sprawozdań,
 • biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, poczta elektroniczna, elektroniczne systemy informacji prawnej).

Wymagania pożądane:

 • roczne doświadczenie zawodowe,
 • doświadczenie na stanowisku pracy w kontroli,
 • aplikacja sądowa lub prokuratorska.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
 • za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego.

Dokumenty należy składać w terminie do: 29-09-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 170/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 170/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 17.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07