Starszego specjalisty do spraw administracji architektoniczno-budowlanej dotyczącej dróg, gospodarki wodnej i kolei w Wydziale Infrastruktury WUW w Poznaniu nr ref. 151/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego specjalisty

do spraw administracji architektoniczno-budowlanej dotyczącej dróg, gospodarki wodnej i kolei
w Wydziale Infrastruktury WUW w Poznaniu nr ref. 151/08

Liczba lub wymiar etatu: 2

Główne obowiązki:
• prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach obiektów i robót budowlanych - dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz usytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu
• prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach obiektów i robót budowlanych - lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
• prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach obiektów i robót budowlanych usytuowanych na terenach kolejowych
• prowadzenie postępowań odwoławczych w ww. zakresach
• przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
• współdziałanie z organami nadzoru budowlanego, udział w kontrolach i inspekcjach ba wezwanie tych organów

Wykształcenie:

  • wyższe techniczne

Wymagania konieczne:
• znajomość przepisów prawa budowlanego
• znajomość KPA
• umiejętność interpretacji przepisów prawnych
• umiejętność rozwiązywania problemów
• komunikatywność

Wymagania pożądane:
• doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 18-08-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 151/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 151/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 04.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07