Starszego inspektora wojewódzkiego do spraw nadzoru właścicielskiego i przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 144/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego inspektora wojewódzkiego

do spraw nadzoru właścicielskiego i przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 144/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• prowadzenie spraw związanych z prywatyzacją bezpośrednią przedsiębiorstw państwowych
• prowadzenie spraw związanych z postawieniem przedsiębiorstwa państwowego w stan likwidacji oraz sprawowaniem nadzoru nad prawidłowością postępowania
• prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem nad przedsiębiorstwem państwowym zarządu komisarycznego oraz sprawowaniem nadzoru nad prawidłowością postępowania
• prowadzenie spraw związanych z powierzeniem zarządzania przedsiębiorstwem państwowym osobie fizycznej lub prawnej
• dokonywanie oceny działalności przedsiębiorstw oraz pracy dyrektorów, zarządców, zarządców komisarycznych, likwidatorów, pełnomocników ds. prywatyzacji oraz członków rad nadzorczych
• prowadzenie spraw związanych z postępowaniem upadłościowym przedsiębiorstw państwowych

Wykształcenie:

  • wyższe prawnicze lub ekonomiczne

Wymagania konieczne:
• praktyczna wiedza z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz przekształceń własnościowych
• umiejętność stosowania prawa w praktyce
• samodzielność w rozwiązywaniu trudnych problemów
• doświadczenie zawodowe min. 3 lata w administracji publicznej, w tym 2 lata w przy realizacji zadań z zakresu nadzoru i przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych

Wymagania pożądane:
• umiejętność prowadzenie negocjacji i mediacji
• zdolność analitycznego myślenia
• umiejętność pracy w zespole
• radzenie sobie ze stresem
• asertywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 28-07-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 144/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 144/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 18.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07