Starszego inspektora do spraw ewidencji mandatów karnych w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu - Delegatura w Koninie nr ref. 179/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego inspektora

do spraw ewidencji mandatów karnych
w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu – Delegatura w Koninie nr ref. 179/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• wprowadzanie do systemu informatycznego danych wynikających z nałożonych mandatów karnych kredytowanych
• sprawdzanie poprawności danych ujętych na zestawieniu z rozliczenia wykorzystanych mandatów z danymi ujętymi na mandatach oraz dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej
• sprawdzanie zgodności danych osobowych ukaranego w Centralnym Banku Danych
• prowadzenie zbiorczych zestawień nałożonych mandatów karnych kredytowanych

Wykształcenie:

  • średnie

Wymagania konieczne:
• znajomość ustawy o finansach publicznych oraz zasad rachunkowości,
• umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy
• radzenie sobie ze stresem
• umiejętność obsługi komputera (Word i Excel)
• minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji, w obszarze księgowości

Wymagania pożądane:
• znajomość kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz rozporządzeń dotyczących nakładania, uiszczania oraz ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym
• komunikatywność
• doświadczenie zawodowe w pracy biurowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• życiorys i list motywacyjny

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 30-09-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 179/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 179/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 19.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07