Specjalisty do spraw mandatów karnych i sprawozdawczości w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu nr ref. 180/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalisty

do spraw mandatów karnych i sprawozdawczości
w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu nr ref. 180/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• przyjmowanie rozliczeń wykorzystanych mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych od organów uprawnionych do nakładania mandatów
• ewidencjonowanie nałożonych mandatów karnych kredytowanych na kontach analitycznych w systemie informatycznym „Rozliczanie mandatów”
• przyjmowanie oraz weryfikacja jednostkowych sprawozdań Rb-50 z wykonania przez organy samorządu terytorialnego zadań zleconych

Wykształcenie:

  • średnie, pożądane ekonomiczne

Wymagania konieczne:
• znajomość ustawy o finansach publicznych ustawy o rachunkowości wraz z aktami wykonawczymi
• znajomość kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz rozporządzeń dotyczących nakładania, uiszczania oraz ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym
• umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy
• umiejętność obsługi komputera
• minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego

Wymagania pożądane:
• komunikatywność
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• życiorys i list motywacyjny

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 30-09-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 180/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 180/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 19.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07