Referenta prawnego w Oddziale Nabywania Mienia przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 221/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

referenta prawnego

w Oddziale Nabywania Mienia przez Jednostki Samorządu Terytorialnego
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 221/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• prowadzenie spraw dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością jednostek samorządu terytorialnego - gmin, powiatów i województwa
• prowadzenie spraw dotyczących przekazania, na wniosek jednostek samorządu terytorialnego gmin, powiatów i województwa mienia Skarbu Państwa, związanego z wykonywaniem przez jednostki zadań własnych
• prowadzenie postępowań wyjaśniających wszczętych w skutek roszczeń zgłaszanych przez różne podmioty, w tym fizyczne, co do prawidłowości wydanych ostatecznych rozstrzygnięć w sprawach załatwianych przez oddział
• przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji ze stanowiskiem organu do organów właściwych w sprawach stwierdzeń nieważności wydanych decyzji
• nadawanie klauzuli ostateczności na wydanych rozstrzygnięciach i przesyłanie do właściwych jednostek

Wykształcenie:

  • wyższe prawnicze lub administracyjne

Wymagania konieczne:
• znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
• znajomość kodeksu cywilnego
• znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
• znajomość ustawy o księgach wieczystych i hipotece
• znajomość przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym
• znajomość przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa
• obsługa komputera (pakiet MS Office, Lex)
• minimum 6 miesięcy doświadczenia w pracy na stanowisku administracyjno-biurowym lub pokrewnym

Wymagania pożądane:
• umiejętność pracy w zespole
• dobra organizacja pracy
• współpraca z klientem zewnętrznym
• radzenie sobie ze stresem
• doświadczenie w pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 08-12-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 221/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 221/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 26.11.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07