Referenta prawnego w Oddziale Gospodarki Gruntami Skarbu Państwa w Wydziale Skarbu i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 214/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

referenta prawnego

w Oddziale Gospodarki Gruntami Skarbu Państwa
w Wydziale Skarbu i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 214/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych pod drogi łącznie z przygotowaniem stosownych decyzji administracyjnych
• prowadzenie spraw dotyczących uwłaszczania państwowych osób prawnych wraz z ustaleniem odpłatności i warunków nabycia budynków i urządzeń, łącznie z przygotowaniem stosownych decyzji administracyjnych
• przygotowywanie zezwoleń na obrót nieruchomościami państwowymi oraz udzielanie bonifikat w cenie sprzedawanych nieruchomości w przypadkach określonych stosownymi przepisami
• sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego wykonującymi zadania administracji rządowej w zakresie spraw należących do właściwości Wydziału
• prowadzenie spraw dotyczących ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Wykształcenie:

  • wyższe prawnicze lub administracyjne

Wymagania konieczne:
• znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Kodeksu cywilnego
• umiejętność analitycznego myślenia
• obsługa komputera (Word i Lex)
• powyżej 6 miesięcy doświadczenia w administracji lub pracy biurowej

Wymagania pożądane:
• współpraca z klientem zewnętrznym
• rozwiązywanie problemów
• radzenie sobie ze stresem
• dobra organizacja pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 02-12-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 214/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 214/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 20.11.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07